Կենսառեսուրսների կառավարման գործակալություն


պետ Արտեմ Թարզյան

     (+374 11) 818-577
   artem.tarzyan@env.am
 

 


 

պետի տեղակալ` Հարություն Գալոյան   

    (+374 11) 818-576
   harutyun.galoyan@env.am


 

 

պետի տեղակալ` Աշոտ Վարդևանյան

    (374-11) 818-578
   ashot.vardevanyan@env.am


 


Կենդանական ռեսուրսների կառավարման բաժին


պետ`  Սևակ Բալոյան

     (+374 11) 818-581
   sevak.baloyan@env.am


 

  Բուսական ռեսուրսների կառավարման բաժին


պետ՝  
Հասմիկ Ղալաչյան

    (+374 11) 818-582
   hasmik.ghalachyan@env.am

 

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների և դենդրոպարկերի կառավարման բաժին


պետ`  Արամ Աղասյան

    (374-11) 818-580
   aram.aghasyan@env.am

 

Էկոտուրիզմի աջակցության և զարգացման բաժին


պետ`  Արթուր Հայրապետյան

    (374-11) 818-583
   artur.hayrapetyan@env.am

 

 


ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 8.08. 2002թ. թիվ 1236-ն որոշման Գործակալությունն իր նպատակների և խնդիրների իրականացման համար Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է հետևյալ գործառույթները` 

  • իր իրավասության սահմաններում ապահովում է կենսաբազմազանության ու կենսառեսուրսների պահպանության վերարտադրության և կայուն օգտագործման ոլորտին վերաբերող նորմատիվամեթոդական ակտերի մշակումը. 
  • ապահովում է բուսական և կենդանական աշխարհի օբյեկտների ուսումնասիրությունների կազմակերպումն ու դրանց իրականացումը. 
  • ապահովում է կենդանական ու բուսական աշխարհի օբյեկտների կայուն օգտագործման վերականգնման և վերարտադրության միջոցառումների իրականացումը. 
  • հանրապետության վայրի բուսական և կենդանական պաշարների պետական հաշվառումը գույքագրումը և մոնիտորինգի իրականացումը տեղեկատվական բանկի ու կադաստրների վարումը. 
  • մասնակցում է էկոհամակարգերի վիճակի գնահատմանը գիտական հիմնավորումների և կանխատեսումների ձևավորմանն ու ծրագրերի իրականացմանը. 
  • ըստ տարածագործառնական հատկանիշների` էկոհամակարգերի և դրանց կենսապաշարների օգտագործման ու վերարտադրության համար առաջարկությունների ձևավորումը. 
  • ապահովում է էկոհամակարգերի և դրանց կենսապաշարների օգտագործման ու վերարտադրության ոլորտում գիտափորձնական միջոցառումների իրականացումը. 
  • կենդանական ու բուսական աշխարհի օբյեկտների օգտագործման լիցենզիաների թույլտվությունների ձևակերպումը և պայմանագրերի կնքումը:

 

<
>