Կայքը վերաթողարկման փուլում է

ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐ

11.09.2013թ.
ՀՀ Արարատի մարզի Արևշատ համայնքում մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաների վերաբերյալ տեղեկանք

Արտանետումներ

Անշարժ աղբյուրներից վնասակար նյութերի արտանետումները

2015 թվականի արտանետումները
Վնասակար նյութերի արտանետումները մթնոլորտ 2014 թվականին կազմել են 268.7 հազ. տ, որի 52.0%-ը բաժին է ընկել ավտոտրանսպորտին, 48.0%-ը`արտանետման անշարժ աղբյուրներին:
Արտանետման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ աևտանետված վնասակար նյութերի քանակը կազմել է 128.9հազ.տ:
Արտանետման անշարժ աղբյուրների քանակը 2015թ. կազմել է 3020, որոնց 72.8%-ն ունեցել են սահնային թույլատրելի հաստատված չափորոշներ: Արտանետման անշարժ աղբյուրներից անջատված վնասակար նյութերի քանակը կազմել է 225.9 հազ.տ, որի 42.9% որսվել է, իսկ մնացած 57.1%-ը` արտանետվել է մթնոլորտ:
Մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի 26.50%-ը կազմել է ծծմբային անհիդրիդը (34.1 հազ. տ), 2.5%-ը (3.2 հազ. տ),` ածխածնի օքսիդը`1.0%-ը ազոտի օքսիդները /առանց ենթօքսիդիը/ (1.3 հազ. տ): Ծանր մետաղների գումարային քանակը մթնոլորտային արտանետումներում կազմել է 35.8 տ: Մթնոլորտ արտանետված փոշու քանակը կազմել է 5036.7 տ, որի 4,1%-ը (204.6 տ) բաժին է ընկել օրգանական փոշուն: 2015թ. ցնդող օրգանական միացությունների քանակը մթնոլորտային ընդհանուր արտանետումներում կազմել է 287.9տ:

Արտանետման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտային արտանետումների քանակը, տ, ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի, 2015թ.

 

Արտանետման անշարժ  աղբյուրներից անջատված վնասակար նյութերի քանակը,տ

Որսված վնասակար նյութերի քանակը,տ

Մթնոլորտային արտանետումների քանակը,տ

 Ք.Երևան

19354,0

2115,7

17238,3

 Արագածոտն

586,2

-

586,2

 Արարատ

90964,6

88008,6

2956,0

 Արմավիր

3388,5

-

3388,5

 Գեղարքունիք

2907,6

3,0

2904,6

 Լոռի

46865,4

-

46865,4

 Կոտայք

31079,7

6420,0

24659,7

 Շիրակ

1251,3

-

1251,3

 Սյունիք

9301,4

424,0

8877,4

 Վայոց Ձոր

324,2

-

324,2

 Տավուշ

19864,3

-

19864,3

   Ընդամենը

225887,2

96971,3

128915,9


2014 թվականի արտանետումները
   Վնասակարնյութերիարտանետումներըմթնոլորտ2014 թվականինկազմելեն270,9 հազ. տ, որի52.6%-ըբաժինէընկելավտոտրանսպորտին, 47,4%-ը`արտանետմանանշարժաղբյուրներին: Արտանետմանանշարժաղբյուրներից մթնոլորտ աևտանետված վնասակար նյութերի քանակը կազմել է 128.4հազ.տ:

   Արտանետմանանշարժաղբյուրներիքանակը2013թ. կազմելէ3005, որոնց76.0%-նունեցելենսահնայինթույլատրելիհաստատվածչափորոշներ: Արտանետմանանշարժաղբյուրներիցանջատվածվնասակարնյութերիքանակըկազմելէ246.1 հազ.տ, որի47.8% որսվելէ, իսկմնացած52.2%-ը` արտանետվելէմթնոլորտ:
   Մթնոլորտարտանետվածվնասակարնյութերի25.0%-ըկազմելէծծմբայինանհիդրիդը(32.1 հազ. տ), 2.4%-ը(3.1 հազ. տ),` ածխածնիօքսիդը`1.2%-ըազոտիօքսիդները/առանցենթօքսիդիը/ (1,5 հազ. տ): Ծանրմետաղներիգումարայինքանակըմթնոլորտայինարտանետումներումկազմելէ19.8 տ: Մթնոլորտարտանետվածփոշուքանակըկազմելէ4164.8 տ, որի3.7%-ը(153.0 տ) բաժինէընկելօրգանականփոշուն: 2014թ. ցնդողօրգանականմիացություններիքանակըմթնոլորտայինընդհանուրարտանետումներումկազմելէ444.1տ:

2014 թվականի արտանետումները
• Փոշի(օրգանականևանօրգանական)- 4164.77 տ.
• Ծանրմետաղներ- 19.76 տ.
• Ազոտիօքսիդներ(առանցենթօքսիդի) – 1506.6տ.
• Ծծմբայինանհիդրիդ(SO2)- 32068.3 տ.
• Ածխածնիօքսիդ- 3076.7 տ.
• Ածխաջրածիններ  (առանց ՑՕՄ)- 86412.3 տ.
• Ցնդողօրգանականմիացություններ-444.1 տ.
• Այլնյութեր- 708.04տ..


Ավտոտրանսպորտից վնասակար նյութերի արտանետումները

2015 թվականիարտանետումները
Ավտորտանսպորտիցմթնոլորտարտանետվածվնասակարնյութերիքանակը2015թ. կազմելէ139.8 հազ. տ: Դրանցմեջմեծտեսակարարկշիռենունեցելածխածնիօքսիդը` 101.7 հազ. Տ,կամընդհանուրարտանետումների72.7%-ը, ցնդողօրգանականմիացությունները`  22.8 հազ. տ կամ16.3%, ազոտիօքսիդները` 14.7 հազ. տ,  կամ

10.5 %:


  Աղտոտվածություն

Օդային ավազանի աղտոտվածության տվյալները ըստ  "Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն" ՊՈԱԿ-ի կատարած մշտադիտարկումների

2017 թվական
մայիս
ապրիլ
մարտ
փետրվար
հունվար

2016 թվական
տարեկան
դեկտեմբեր
նոյեմբեր
հոկտեմբեր
սեպտեմբեր
օգոստոս
հուլիս
հունիս
մայիս
ապրիլ
մարտ
փետրվար
հունվար

2015 թվական
տարեկան
դեկտեմբեր
նոյեմբեր
սեպտեմբեր
օգոստոս
հունիս
մայիս
ապրիլ
մարտ
փետրվար
հունվար

2014 թվական
տարեկան
դեկտեմբեր
նոյեմբեր
հոկտեմբեր
սեպտեմբեր
օգոստոս
հուլիս
հունիս
մայիս
ապրիլ
մարտ
փետրվար
հունվար


Թույլտվություններ

2008-2013 թթ. 
Երևանում
Արագածոտնում
Արմավիրում
Արարատում
Վայոց Ձորում
Սյունիքում
Շիրակում
Կոտայքում
Գեղարքունիքում
Լոռիում
Տավուշում


ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՏԵՂՈՒՄՆԵՐ

2017թվական
մայիս
ապրիլ
մարտ
փետրվար
հունվար

2016թվական
տարեկան
դեկտեմբեր
նոյեմբեր
հոկտեմբեր
սեպտեմբեր
օգոստոս
հուլիս
հունիս
մայիս
ապրիլ
մարտլ
փետրվար
հունվար

2015 թվական
տերեկան
դեկտեմբեր
նոյեմբեր
սեպտեմբեր
օգոստոս
հունիս
մայիս
ապրիլ
մարտ
փետրվար
հունվար

2014 թվական
տարեկան
դեկտեմբեր
նոյեմբեր
հոկտեմբեր
սեպտեմբեր
օգոստոս
հուլիս
հունիս
մայիս
ապրիլ
մարտ

2013 թվական
տարեկան
դեկտեմբեր
նոյեմբեր
հոկտեմբեր
սեպտեմբեր
մայիս
ապրիլ
մարտ
փետրվար
հունվար

2012 թվական
տարեկան
նոյեմբեր
հոկտեմբեր
օգոստոս
հուլիս
հունիս
մայիս
մարտ
փետրվար
հունվար

<
>