ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ


Ջրառը,  ջրօգտագործումը և ջրհեռացումը 2019 թվականին

2019թ. ջրառը կազմել է 2 865.4 մլն.խոր.մ (առանց ՀԷԿ-երի), ջրօգտագործումը` 2 123.7 մլն.խոր.մ (87.3%-ը`- գյուղատնտեսություն, ձկնաբուծություն և անտառտնտեսություն, 6.7%-ը` արդյունաբերություն, կոմունալ տնտեսություն և շինարարություն, 6.0%-ը` խմելու): Ջրի տրանզիտային կորուստները կազմել են 741.7 մլն.խոր.մ կամ ջրառի 25.9%-ը: 2019թ. հեռացված կեղտաջրերի ծավալը կազմել է 752.7մլն. խոր.մ:

2019 թվականի ջրառի, ջրօգտագործման և կորուստների ծավալների մասին տեղեկատվությունը կարող եք ներբեռնել այստեղ:

 

Ջրառը,  ջրօգտագործումը և ջրհեռացումը 2018 թվականին

2018թ. ջրառը կազմել է 2 714.4 մլն.խոր.մ (առանց ՀԷԿ-երի), ջրօգտագործումը`1 926.5 մլն.խոր.մ (83.1%-ը`- գյուղատնտեսություն, ձկնաբուծություն և անտառտնտեսություն, 7.3%-ը` արդյունաբերություն, կոմունալ տնտեսություն և շինարարություն, 9.6%-ը` խմելու): Ջրի տրանզիտային կորուստները կազմել են 787.9 մլն.խոր.մ կամ ջրառի 29.0%-ը: 2018թ. հեռացված կեղտաջրերի ծավալը կազմել է 612.1մլն. խոր.մ:

Ջրառը,  ջրօգտագործումը և ջրհեռացումը 2017 թվականին

2017թ. ջրառը կազմել է 2 865.4 մլն. խոր. մ, ջրօգտագործումը` 2 040.0 մլն.խոր. մ (83.7%-ը`- գյուղատնտեսություն, ձկնաբուծություն և անտառտնտեսություն, 11%-ը` արդյունաբերություն, կոմունալ տնտեսություն և շինարարություն, 5.3%-ը` խմելու): Ջրի տրանզիտային կորուստները կազմել են 825.4 մլն. խոր. մ կամ ջրառի 28.8%-ը: 2017թ. հեռացված կեղտաջրերի ծավալը կազմել է 550.8 մլն. խոր. մ:

Ջրօգտագործման և կորուստների ծավալներն ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի, 2017թ., մլն. խոր. մ

 

Ջրօգտա-
գործումը

այդ թվում` ըստ նշանակության

Կորուստները
տրանզիտային
տեղափոխման
ժամանակ

խմելու

արդյունաբերություն,
կոմունալ տնտեսություն և
շինարարություն

գյուղատնտեսություն,
ձկնաբուծություն և
անտառտնտեսություն

 ք.Երևան

235.4

38.9

58.9

137.6

292.3

 Արագածոտն

319.1

5.9

1.6

311.6

62.8

 Արարատ

547.4

4.5

21.4

521.5

113.2

 Արմավիր

463.7

5.4

23.4

434.9

68.5

 Գեղարքունիք

39.0

13.7

1.6

23.7

25.2

 Լոռի

51.1

11.8

36.5

2.8

44.1

 Կոտայք

193.9

6.3

4.1

183.5

118.7

 Շիրակ

70.7

10.2

3.7

56.8

44.1

 Սյունիք

94.6

6.7

72.6

15.3

33.1

 Վայոց ձոր

16.0

2.6

0.7

12.7

11.8

 Տավուշ

9.1

1.6

0.7

6.8

11.6

    Ընդամենը,  ՀՀ

2 040.0

107.6

225.2

1 707.2

825.4


Հեռացված կեղտաջրերի ծավալն ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի, 2017թ., մլն. խոր. մ

 

Հեռացված կեղտաջրեր,
ընդամենը

այդ թվում` ըստ որակի

Աղտոտված
(առանց մաքրման

չափորոշային մաքուր
(առանց մաքրման)

ոչ բավարար
մաքրված

 ք.Երևան

81.2

1.7

2.7

76.8

 Արագածոտն

1.2

1.1

0.0

0.1

 Արարատ

287.2

43.2

239.4

4.6

 Արմավիր

60.9

1.6

50.4

8.9

 Գեղարքունիք

4.0

2.0

0.5

1.5

 Լոռի

29.6

1.5

0.1

28.0

 Կոտայք

7.8

5.2

2.5

0.1

 Շիրակ

7.4

0.7

6.6

0.1

 Սյունիք

60.0

4.7

9.1

46.2

 Վայոց ձոր

8.5

1.1

6.9

0.5

 Տավուշ

3.0

0.8

1.4

0.8

    Ընդամենը, ՀՀ

550.8

63.6

319.6

167.6

 

Ջրօգտագործումը և ջրհեռացումը 2016 թվականին

2016թ. ջրառը կազմել է 3 181.9 մլն. խոր. մ, ջրօգտագործումը` 2 469.9 մլն.խոր. մ (89.7%-ը`- գյուղատնտեսություն, ձկնաբուծություն և անտառտնտեսություն, 5.9%-ը` արդյունաբերություն, կոմունալ տնտեսություն և շինարարություն, 4.4%-ը`խմելու): Ջրի տրանզիտային կորուստները

կազմել են 712.0 մլն. խոր. մ կամ ջրառի 22.4%-ը: 2016թ. հեռացված կեղտաջրերի ծավալը կազմել է 769.7 մլն. խոր. մ:

Ջրառն ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի, 2016թ. մլն. խոր. Մ

 

Ջրառը

 

ք.Երևան

177.0

Արագածոտն

383.3

Արարատ

749.1

Արմավիր

571.2

Գեղարքունիք

46.0

Լոռի

41.9

Կոտայք

484.7

Շիրակ

586.7

Սյունիք

105.4

Վայոց ձոր

21.5

Տավուշ

15.1

Ընդամենը ՀՀ

3 181.9

 

Ջրառն ըստ ջրավազանային կառավարման տարածքների,  2016թ. մլն. խոր. մ
 

 

Ջրառը

 

Ախուրյան

1155.9

Արարատյան

363.9

Հարավային

105.4

Հյուսիսային

54.9

Հրազդան

1 455.6

Սևան

46.2

Ընդամենը ՀՀ

3 181.9


Ջրօգտագործումը և ջրհեռացումը 2015 թվականին
2015թ. տարեկան ջրառը կազմել է 3271.7 մլն. խոր. մ,  ջրօգտագործումը`2 533.1 մլն. խոր. մ, որի 90.1%-ը բաժին է ընկել գյուղատնտեսական, ձկնաբուծական և անտառտնտեսական, 6.1%-ը` արդյունաբերություն, կոմունալ տնտեսություն և շինարարություն,  3.8 %-ը` խմելու: Ջրի տրանզիտային կորուստները կազմել են 738.6 մլն. խոր. մ կամ ջրառի 22.6%-ը: 2015թ. հեռացված կեղտաջրերի ծավալը կազմել է 810.8 մլն. խոր. մ:

Ջրառն ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի, 2015թ.                                                                    

 

Ջրառը,
մլն.խոր.մ

 Ք.Երևան

427,6

 Արագածոտն

306,3

 Արարատ

898,7

 Արմավիր

939,5

 Գեղարքունիք

52,0

 Լոռի

53,6

 Կոտայք

268,3

 Շիրակ

173,8

 Սյունիք

114,7

 Վայոց ձոր

20,9

 Տավուշ

16,3

  Ընդամենը

3271,7


Ջրօգտագործումը և ջրհեռացումը 2014 թվականին
2014թ. տարեկան ջրառը կազմել է 2 860.2 մլն. խոր. մ, ջրօգտագործումը`2 112.8 մլն. խոր. մ, որի 85.7 %-ը բաժին է ընկել գյուղատնտեսական, ձկնաբուծական և անտառտնտեսական, 8.5%-ը` արտադրական և կոմունալ տնտեսություններին, 5.8 %-ը` խմելու : Ջրի տրանզիտային կորուստները կազմել են 747.4  մլն. խոր. մ  կամ ջրառի 26.1%-ը: 2014թ. հեռացված կեղտաջրերի ծավալը կազմել է 846.5 մլն. խոր. մ:


Տեղեկանք
Արարատյան հարթավայրի ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների վերաբերյալ

 


Աղտոտվածություն
Ջրային ավազանի աղտոտվածության տվյալները ըստ "Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն" ՊՈԱԿ-ի մշտադիտարկումների

2017 թվական
մայիս
ապրիլ
մարտ
փետրվար
հունվար

2016 թվական
տարեկան
դեկտեմբեր
նոյեմբեր
հոկտեմբեր
սեպտեմբեր
օգոստոս
հուլիս
հունիս
մայիս
ապրիլ
մարտ
փետրվար
հունվար

2015 թվական
տարեկան
դեկտեմբեր
նոյեմբեր
օգոստոս
հունիս
մայիս
ապրիլ
մարտ
փետրվար
հունվար

2014 թվական
տարեկան
դեկտեմբեր
նոյեմբեր
հոկտեմբեր
սեպտեմբեր
օգոստոս
հուլիս
հունիս
մայիս
ապրիլ
մարտ
փետրվար
հունվար
 

Սևանա լիճ

Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների արդյունքում կուտակված անտառանյութի բացթողման (վաճառքի) նվազագույն գները 1խմ հանար(դրամ, առանց ԱԱՀ)

Սևանա լճի բարձրացման հետևանքով ջրածածկ եղած անտառային տարածքները և դրանցում տարվող մաքրման աշխատանքները

Սևանա լճի ջրի որակը, հուլիս 2018թ.

 

<
>