ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐԱՄԱԳԼՈՒԽ

 


Ընդերքօգտագործողների կողմից խախտված հողերի վերականգնման նպատակով շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլուխ մուտքագրվող գումարներ     

2017 թվականին ըստ եռամասյակների մուտքագրվել են հետևյալ գումարները

Դրամագլխին հատկացված գումարների բաշխումն
ըստ 2017թ.-ի եռամսյակների
(դրամ)

I եռամսյակ

II եռամսյակ

III եռամսյակ

88 873 678.5

1 236 026.3

1 282 280.0

 

<
>