ԸՆԴԵՐՔԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ<<Մուլտի Գրուպ>> Կոնցեռն ՍՊԸընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով  պլանավորված մշտադիտարկումներ չիրականացնելու վերաբերյալ տարեկան հաշվետվություն


20.06.2019թ. Մետաղական օգտակար հանածոների արդյունահանման արդյունքում գոյացած ընդերքօգտագործման թափոնների լքված/տիրազուրկ արտադրական լցակույտերի և փակված օբյեկտների վերաբերյալ տեղեկատվական բազա (հաշվետվություն)


<<ՖԱՐՏՈ-ՇԻՆ>> ՍՊԸ  - Ներկայացվում է  2019թ. մշտադիտարկումների արդյունքները.
                       երրորդ եռամսյակ


<<ԹԱԹՍԹՈՈՒՆ>> ՍՊԸ (Սյունիքի մարզի Լիճքի պղնձի հանքավայր) - Ներկայացվում է  2019թ. մշտադիտարկումների արդյունքները.

                       երրորդ եռամսյակ 2019թ.
                       
երկրորդ եռամսյակ 2019թ. (լրամշակված)


<<ՇԱՆԹ-ՍԵՅՐԱՆ>> ՍՊԸ - ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով  պլանավորված մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ տարեկան հաշվետվություն


<<ՄԼ ՄԱՅՆԻՆԳ>> ՍՊԸ  -  Ներկայացվում է մթնոլորտային օդում աղտոտող նյութերի որակական և քանակական պարամետրերի պարբերական չափումների արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունը
«ՄԼ ՄԱՅՆԻՆԳ» ՍՊԸ - Ներկայացվում է ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման մշտադիտարկումների իրականացման մասին հաշվետվություն


<<ՎԱՆԱԿՎԱ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ - Ներկայացվում է պարզաբանում 2018թ. մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ տարեկան հաշվետվեւթյան չներկայացնելու պատճառների մասին


<<ԴԱՐՔ ԳՐԱՆԻՏ>> ՍՊԸ - Ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով պլանավորված մշտադիտարկումներիարդյունքների վերաբերյալ տարեկան հաշվետվություն չներկայացնելու մասին պարզաբանում


Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան (ԲՍԿՊ)
 Բնապահպանական մոնիթորինգի եռամսյակային հաշվետվություն, 2018թ. առաջին եռամսյակ


<<ԹԵՂՈՒՏ>> ՓԲԸ-ի  բնապահպանական մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ եռամսյակային հաշվետվություններ.

                      չորրորդ եռամսյակ 2019թ. 
                      երրորդ եռամսյակ 2019թ.       
                      երկրորդ եռամսյակ 2019թ. - ընկերությունը արդյունաբերական գործունեություն չի իրականացրել  
                     առաջին եռամսյակ 2019թ. - ընկերությունը արտադրական գործունեությամբ չի զբաղվել

                     երրորդ եռամսյակ, 2018թ.
                     երկրորդ եռամսյակ, 2018թ. 


<<ՉԱԱՐԱՏ ԿԱՊԱՆ>> ՓԲ (<<ԿԱՊԱՆԻ ԼԵՌՆԱՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ>> ՓԲ) ընկերության բնապահպանական մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ եռամսյակային հաղորդումներ.

                      երրորդ եռամսյակ 2019թ. 
                      երկրորդ եռամսյակ 2019թ.                  
                      առաջին եռամսյակ 2019թ.

                      տարեկան ամփոփ, 2018թ.
                      չորրորդ եռամսյակ 2018թ.

                      երրորդ եռամսյակ, 2018թ.
                      երկրորդ եռամսյակ, 2018թ.


 <<ԼԻՃՔՎԱԶ>> ՓԲԸ (նոր անվանումը-<<ԷՅՋԻԱՐՍԻ>> (Արմենիան Գոլդ Րիսորս Քորփորեյշն) ՍՊԸ) - ի  բնապահպանական մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ եռամսյակային հաշվետվություններ.

                      տարեկան ամփոփ, 2018թ.

                      չորրորդ եռամսյակ 2018թ. 
                      երրորդ եռամսյակ, 2018թ.
                      երկրորդ եռամսյակ, 2018թ.


 <<ԼԻԴԻԱՆ ԱՐՄԵՆԻԱ>> ՓԲԸ-ի (Ամուլսարի ոսկու հանքավայր) բնապահպանական մոնիթորինգի  եռամսյակային հաշվետվություններ.

                      չորրորդ եռամսյակ 2018թ.
                      երրորդ եռամսյակ, 2018թ
                      երկրորդ եռամսյակ, 2018թ.
                      առաջին եռամսյակ2018թ. (Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան (ԲՍԿՊ))

<
>