ԸՆԴԵՐՔԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


04.07.2019թ.  <<Շանթ-Սեյրան>> ՍՊԸ - ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով  պլանավորված մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ տարեկան հաշվետվություն


20.06.2019թ. Մետաղական օգտակար հանածոների արդյունահանման արդյունքում գոյացած ընդերքօգտագործման թափոնների լքված/տիրազուրկ արտադրական լցակույտերի և փակված օբյեկտների վերաբերյալ տեղեկատվական բազա (հաշվետվություն)


12.06.2019թ.
<<ՄԼ ՄԱՅՆԻՆԳ>> ՍՊԸ  -  Ներկայացվում է մթնոլորտային օդում աղտոտող նյութերի որակական և քանակական պարամետրերի պարբերական չափումների արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունը
«ՄԼ ՄԱՅՆԻՆԳ» ՍՊԸ - Ներկայացվում է ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման մշտադիտարկումների իրականացման մասին հաշվետվություն


12.06.2019թ.
"Վանակվա գրուպ" ՍՊԸ - Ներկայացվում է պարզաբանում 2018թ. մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ տարեկան հաշվետվեւթյան չներկայացնելու պատճառների մասին


"Դարք գրանիտ" ՍՊԸ - Ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով պլանավորված մշտադիտարկումներիարդյունքների վերաբերյալ տարեկան հաշվետվություն չներկայացնելու մասին պարզաբանում


Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան (ԲՍԿՊ)
 Բնապահպանական մոնիթորինգի եռամսյակային հաշվետվություն, 2018թ. առաջին եռամսյակ


<<Թեղուտ>> ՓԲԸ-ի  բնապահպանական մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ եռամսյակային հաշվետվություններ.
                      առաջին եռամսյակ 2019թ. - ընկերությունը արտադրական գործունեությամբ չի զբաղվել
                      երրորդ եռամսյակ, 2018թ.

                      երկրորդ եռամսյակ, 2018թ. 


 <<ԿԱՊԱՆԻ ԼԵՌՆԱՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ>> ՓԲ ընկերության բնապահպանական մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ եռամսյակային հաշվետվություններ.

                      առաջին եռամսյակ 2019թ.
                      տարեկան ամփոփ, 2018թ.
                      չորրորդ եռամսյակ 2018թ.

                      երրորդ եռամսյակ, 2018թ.
                      երկրորդ եռամսյակ, 2018թ.


 <<ԼԻՃՔՎԱԶ>> ՓԲԸ-ի  բնապահպանական բնապահպանական մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ եռամսյակային հաշվետվություններ.

                      տարեկան ամփոփ, 2018թ.

                      չորրորդ եռամսյակ 2018թ. 
                      երրորդ եռամսյակ, 2018թ.
                      երկրորդ եռամսյակ, 2018թ.


 <<ԼԻԴԻԱՆ ԱՐՄԵՆԻԱ>> ՓԲԸ-ի ընկերության բնապահպանական մոնիթորինգի 2018թ. առաջին եռամսյակի հաշվետվություններ.

                      չորրորդ եռամսյակ 2018թ.
                      երրորդ եռամսյակ, 2018թ
                      երկրորդ եռամսյակ, 2018թ.

 

 

 

<
>