ԸՆԴԵՐՔ

14.01.2021թ. 
Տեղեկատվություն ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման և վերամշակման պլաններ ներկայացրած ընդերքօգտագործողների վերաբերյալ/ 2020թ. դրությամբ 
Տեղեկատվություն բնապահպանական կառավարման պլաններ ներկայացրած ընդերքօգտագործողների վերաբերյալ/ 2020թ. դրությամբ 
Տեղեկատվություն բնապահպանական միջոցառումների ծրագիր ներկայացրած ընդերքօգտագործողների վերաբերյալ/ 2020թ. դրությամբ 


ՏԵՂԵԿԱՏՎՈւԹՅՈւՆ 2020 թվականին օգտակար հանածոյի արդյունահանման և երկրաբանական ուսումնասիրության նպատակով տրամադրված ընդերքօգտագործողների  կողմից շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխին վճարված և  ընդերքօգտագործողներին վերադարձված գումարների վերաբերյալ 


ՏԵՂԵԿԱՏՎՈւԹՅՈւՆ 2019 թվականին օգտակար հանածոյի արդյունահանման և երկրաբանական ուսումնասիրության նպատակով տրամադրված ընդերքօգտագործողների  կողմից շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխին վճարված և  ընդերքօգտագործողներին վերադարձված գումարների վերաբերյալ 


2018 թվականի դրությամբ

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈւԹՅՈւՆ 2018 թվականին օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով տրամադրված ընդերքօգտագործողների կողմից շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխին վճարված և ընդերքօգտագործողներին վերադարձված գումարների վերաբերյալ

Տեղեկատվություն ընդերքօգտագործողների կողմից նախատեսվող մշտադիտարկումների ամփոփ տարեկան հաշվետվությունների վերաբերյալ

Տեղեկատվություն ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման և վերամշակման պլաններ ներկայացրած ընդերքօգտագործողների վերաբերյալ

Տեղեկատվություն բնապահպանական կառավարման պլաններ ներկայացրած ընդերքօգտագործողների վերաբերյալ


2017 թվականի դրությամբ ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման և վերամշակման պլաններ ընդերքօգտագործողների կողմից չեն ներկայացվել:


Տեղեկատվություն բնապահպանական կառավարման պլաններ ներկայացրած ընդերքօգտագործողների վերաբերյալ 2017թ. դրությամբ 


Տեղեկատվություն բնապահպանական միջոցառումների ծրագիր ներկայացրած ընդերքօգտագործողների վերաբերյալ 2017թ. դրությամբ 

<
>