Լիցենզիաների և թույլտվությունների տրամադրման ընթացակարգեր և դրանց համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկեր


ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԵՐՐՈՐԴ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԵՏ ԱՌԵՎՏՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ԵՆԹԱԿԱ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՄԵԿԱՆԳԱՄՅԱ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ

1. <<Հայաստանի Հանրապետության մաքսային տարածքով փոխադրման համար արգելված և սահմանափակումների ենթակա որոշ ապրանքների ցանկերը, ապրանքների արտահանման և ներմուծման լիցենզիայի և հայտի ձևերը հաստատելու, որոշ ապրանքների արտահանման և ներմուծման լիցենզիաների տրամադրման առանձնահատկությունները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի մարտի 15-ի N 327-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշում (5 փետրվարի 2015 թվականի N 90 - Ն)
ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ.
        Հավելված 1, Հավելված 2, Հավելված 3, Հավելված 4, Հավելված 5, Հավելված 6, Հավելված 7, Հավելված 8, Հավելված 9

2. ««Հայաստանի Հանրապետության մաքսային տարածքով փոխադրման համար արգելված և սահմանափակումների ենթակա ապրանքների ցանկերը հաստատելու, լիազոր մարմիններ սահմանելու և ապրանքների արտահանման և (կամ) ներմուծման լիցենզիաների ու թույլտվությունների տրամադրման շրջանակային կարգը հաստատելու մասին»» ՀՀ կառավարության որոշում (25 դեկտեմբերի 2014 թվականի  N 1524 - Ն)

Վտանգավոր թափոնների ներմուծումը Եվրասիական տնտեսական միության տարածք և արտահանումը Եվրասիական տնտեսական միության տարածքից

Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի պրեկուրսորներ չհամարվող թունավոր նյութերի ներմուծումը Եվրասիական տնտեսական միության տարածք և արտահանումը Եվրասիական տնտեսական միության տարածքից

Հայաստանի Հանրապետության կողմից երրորդ երկրների հետ առեվտրի դեպքում արգելված ապրանքախմբերի

Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի և դրանք պարունակող ապրանքների ներմուծումը Եվրասիական տնտեսական միության տարածք և արտահանումը Եվրասիական տնտեսական միության տարածքից

Վայրի կենդանիների և առանձին վայրի բույսերի տեղափոխումը Եվրասիական տնտեսական միության տարածքով և արտահանումը Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից

Հայաստանի Հանրապետության, Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության կարմիր գրքում ընդգրկված հազվագյուտ և անհետացող վայրի կենդանիների և բույսերի տեսակների ու դրանց մասերի և (կամ) ածանցյալների արտահանոււմը Եվրասիական տնտեսական միության տարածքից

3.  ՀՀ բնապահպանության նախարարի հրաման N 96   10.08.1999 թ

4. РЕДКИЕ И НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДЫ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ И ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЙ, ИХ ЧАСТИ И (ИЛИ) ДЕРИВАТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В КРАСНЫЕ КНИГИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОГРАНИЧЕННЫЕ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ПРИ ВЫВОЗЕ (*) (Приложение № 1 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 августа 2012 г. № 134)Փորձաքննության եզրակացություն ստանալու ուղեցույց (‹‹Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն›› ՊՈԱԿ,  հեռ. (010) 22-02-18)

Բնապահպանական փորձաքննություն

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության ենթակա նախատեսվող գործունեությունների սահմանային չափեր

«Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ ներկայացվող ծանուցումը պետք է պարունակի հետևյալ տեղեկություններըՈւղեցույց թափոնների վերաբերյալ (Թափոնների և մթնոլորտ արտանետումների կառավարման գործակալություն, Մեխակ Ղազարյան, հեռ.(+374 11) 818-530 )

<<Հայաստանի Հանրապետությունում վտանգավոր թափոնների գործածության  գործունեության լիցենզիա և լիցենզիայի ներդիր(ներ) ստանալու համար պահանջվող փաստաթղթեր>>

Թափոնի անձնագրերի համաձայնեցման ընթացակարգ

Թափոնների գոյացման նորմատիվների և դրանց գոյացման սահմանաքանակների նախագծերի հաստատման ընթացակարգ

Թափոններ գոյացնող օբյեկտների ռեեստրային գրանցման հաշվետվությունների և թափոնների հեռացման վայրերի ռեեստրային գրանցման թերթիկների ներկայացման ընթացակարգ

Վտանգավոր թափոնների, Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի պրեկուրսորներ չհամարվող թունավոր նյութերի ներմուծման և արտահանման մեկանգամյա լիցենզիաների կամ թույլտվությունների  տրամադրման ընթացակարգՈւղեցույց կենսառեսուրսների վերաբերյալ (Կենսառեսուրսների կառավարման գործակալություն, Արտեմ Թարզյան, հեռ. (+374 11) 818-577

Բուսաբանական հավաքածուներ և առանձին նմուշներ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից արտահանելու և Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծելու համար հայտի թույլտվությունների տրամադրման ընթացակարգ

Բուսաբանական հավաքածուներ և առանձին նմուշներ ՀՀ տարածքից արտահանելու և ՀՀ տարածք ներմուծելու համար թույլտվություն

Հայաստանի Հանրապետության տարածքից վայրի կենդանիներ և կենդանաբանական հավաքածուներ ու առանձին նմուշներ արտահանելու և Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծելու համար հայտի թույլտվությունների տրամադրմում

Կենդանական աշխարհի օբյեկտների` սոցիալական նպատակներով օգտագործման կտրոնի և պայմանագրերի կնքման կարգ

Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական և արդյունագործական նպատակներով կենդանական աշխարհի օբյեկտների օգտագործման պայմանագրեր կնքելու կարգ

ՍԻԹԵՍ-ի թույլտվությունների (հավաստագրերի) տրամադրման համար
«Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մասին» կոնվենցիայով (ՍԻԹԵՍ) կարգավորման ենթակա վայրի կենդանիները և բույսերը, դրանց մասերն ու ածանցյալները Հայաստանի Հանրապետության տարածքից արտահանելու և Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծելու թույլտվությունների (հավաստագրերի) տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր.
Սիթես-ի հավելվածներում ընդգրկված վայրի կենդանիների և բույսերի, դրանց մասերի ու ածանցյալների արտահանման թույլտվություն (հավաստագիր) ստանալու համար պահանջվող փաստաթղթեր
Անազատ պայմաններում բուծված թառափազգիների տեսակների նմուշների արտահանման թույլտվություն (հավաստագիր) ստանալու համար պահանջվող փաստաթղթեր
Սիթես-ի հավելվածներում ընդգրկված վայրի կենդանիների
և բույսերի, դրանց մասերի ու ածանցյալների վերարտահանման թույլտվություն (հավաստագիր) ստանալու համար պահանջվող փաստաթղթեր
Սիթես-ի հավելվածներում ընդգրկված վայրի կենդանիների
և բույսերի, դրանց մասերի ու ածանցյալների ներմուծման թույլտվություն (հավաստագիր) ստանալու համար պահանջվող փաստաթղթեր
Սիթես-ի հավելվածներում ընդգրկված վայրի կենդանիների
և բույսերի, դրանց մասերի ու ածանցյալների ծովից ներմուծման թույլտվություն (հավաստագիր) ստանալու համար պահանջվող փաստաթղթերՋրօգտագործման թույլտվությունների տրամադրման/ստացման գործընթաց  (Ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալություն,Էդգար Փիրումյան հեռ.(+374 11) 818-548)

Անհրաժեշտ տեցեկատվությունը տեղադրված է սույն կայքի  ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ > ՋՈՒՐ >Ջ ՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ   բաժնում:Օզոնային շերտի, մթնելորտ արտանետելու, թափոնների փոխադրումների վերաբերյալ թույլտվություն ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի առաքման` ներմուծման կամ արտահանման կամ տարանցիկ փոխադրման թույտվություն ստանալու համար պահանջվող փաստաթղթեր
Անշարժ աղբյուրներից աղտոտող նյութեր մթնոլորտ արտանետելու թույլտվություն ստանալու համար պահանջվող փաստաթղթեր


ՎԱՅՐԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒՆԵՐ ՈՒ ԱՌԱՆՁԻՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԻՑ ԱՐՏԱՀԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՏԱՐԱԾՔ ՆԵՐՄՈՒԾԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

ԲՈՒՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՆՁԻՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԻՑ ԱՐՏԱՀԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՏԱՐԱԾՔ ՆԵՐՄՈՒԾԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

հայտ


ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ` ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿՏՐՈՆԻ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԿՆՔՈՒՄ

հայտ«Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մասին» կոնվենցիայով (ՍԻԹԵՍ) կարգավորման ենթակա վայրի կենդանիները և բույսերը, դրանց մասերն ու ածանցյալները Հայաստանի Հանրապետության տարածքից արտահանելու և Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծելու թույլտվությունների (հավաստագրերի) տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր
ՍԻԹԵՍ-Ի ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ՎԱՅՐԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԵՎ ԲՈՒՅՍԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ՄԱՍԵՐԻ ՈՒ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ) ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
ԱՆԱԶԱՏ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԲՈՒԾՎԱԾ ԹԱՌԱՓԱԶԳԻՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՆՄՈՒՇՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ) ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
ՍԻԹԵՍ-Ի ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ՎԱՅՐԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԵՎ ԲՈՒՅՍԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ՄԱՍԵՐԻ ՈՒ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐԻ ՎԵՐԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ) ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
ՍԻԹԵՍ-Ի ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ՎԱՅՐԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԵՎ ԲՈՒՅՍԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ՄԱՍԵՐԻ ՈՒ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ) ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
ՍԻԹԵՍ-Ի ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ՎԱՅՐԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԵՎ ԲՈՒՅՍԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ՄԱՍԵՐԻ ՈՒ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐԻ ԾՈՎԻՑ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ) ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

<
>