«Եվրոպական հարևանության գործիք – Շրջակա միջավայրի տեղեկատվական միասնական համակարգ Արևելք /ԵՀԳ ՇՄՏՄՀ Ալ


  ՄՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱՄԱԿ մի կողմից` ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության և մյուս կողմից` Հայաստանի Հանրապետության Վիճակագրական Կոմիտեի և Շրջակա Միջավայրի Եվրոպական գործակալության (ՇՄԵԳ)  միջև:

2010թ. նոյեմբերին մեկնարկեց գործիքի ներքո «Շրջակա միջավայրի տեղեկատվական միասնական համակարգի սկզբունքների և փորձի ներդրում» ծրագիրը` աջակցելու ԵՀՔՄ երկրներին բարելավելու և առավել լավ կառավարելու շրջակա միջավայրի մոնիտորինգը, տվյալների հավաքագրումը և հաշվետվությունների ներկայացումը, ինչպես նաև աստիճանաբար ընդլայնելու ՇՄՏՄՀ սկզբունքների կիրառումը: 

2011-2014թթ. Հայաստանը, նշանակված ազգային համակարգողների միջոցով, մասնակցել է ՄԱԿ-ի ԵՏՀ ԵԽ «Եվրոպական Հարևանության և Համագործակցության Գործիք–Բնապահպանական տեղեկատվական միասնական համակարգ» (ԵՀՀԳ-ԲՏՄՀ I Ալք / ENPI-SEIS I East) 4 ամյա ծրագրի աշխատանքներին: ԵՀՀԳ-ԲՏՄՀ/ ENPI-SEIS ծրագրի նպատակը շահառու երկրներին օժանդակություն ցուցաբերելն էր՝ ԲՏՄՀ/SEIS սկզբունքներին համապատասխան շրջակա միջավայրի վիճակի վերաբերյալ իրենց ազգային տեղեկատվական համակարգի ստեղծման կամ ընդլայնման հարցում:

 

 

 

 

SEIS-ի սկզբունքները
և գործելակերպը
Ծրագրի
համակարգողները

 


 

 

 

 

 

 

Ծրագրեր

 


 

 

 

 

 

 

Աշխատանքային
հանդիպումներ,
սեմինարներ

 


 

 

 

 

 

 

 

Հաշվետվություններ
Զեկույցներ 

 

 

 

 

 

Տեղեկատվություն
Մեթոդաբանություն
Բազաներ


 

 

 

 

 

 

Առաջարկություններ
Դիտողություններ
Հաճախ տրվող հարցեր


 

<
>