ԲՅՈՒՋԵ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

19.03.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության ՀՀ 2021-2023 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի (ներառյալ ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեի) նոր նախաձեռնությունների մասով  ՀԱՅՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ


19.03.2020թ.  Շրջակա միջավայրի նախարարության ՀՀ 2021-2023 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի (ներառյալ ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեի) գործող  ծրագրերի մասով  ՀԱՅՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ


17.07.2019թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության ՀՀ 2020-2022 թվականների (ներառյալ ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեի) պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի լրամշակված նախագիծը և հանրային քննարկման արդյունքները


 ՀՀ բնապահպանության  նախարարության 2019 թվականի պետական բյուջեով հաստատված ծախսային ծրագրերը՝ ըստ միջոցառումների, միջոցառումները կատարող մարմինների և ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման տարրերի

ՀՀ   բնապահպանության  նախարարության 2019 թվականի պետական բյուջեով հաստատված ծրագրերի և միջոցառումների գծով արդյունքային (կատարողական) ցուցանիշները


ՀՀ բնապահպանության նախարարության 2018 թվականի գործունեության հիմնական արդյունքների ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ


Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն  2018 թվականի տարեկան արդյունքներով  բնապահպանության նախարարության հայտարարատու չհանդիսացող, պարգևատրման վերաբերյալ անձնական տվյալները հրապարակելու համաձայնություն հայտնած և չհայտնած աշխատողներին վճարված պարգևատրման վերաբերալ


Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք    ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից 2017 թվականի 9 ամսվա ընթացքում միջոցառումների ծրագրի և գերակա  խնդիրների իրականացման արդյունքների մասին (Ձև N4)


Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք  «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների նպատակային օգտագործման մասին»  ՀՀ օրենքի համաձայն ՀՀ 2017թ. բնապահպանական ծրագրերի իրականացման համար պետական բյուջեի կատարման վերաբերյալ


Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք  "2016-2017թթ. 11 ամիսների ընթացքում ՀՀ պետբյուջե մուտքագրված ՀՀ բնապահպանության նախարարության հսկողության տակ գտնվող բնապահպանական  և բնօգտագործման վճարների  վերաբերյալ"    


ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից իրականացվող ծրագրերի գծով նախատեսված հատկացումները՝ ըստ ծախսային հոդվածների


ՀՀ Ազգային ժողովում  ներկայացվել է ՀՀ բնապահպանության նախարարության  2016թ. բյուջեի կատարողականը


ՀՀ Ազգային ժողովում ներկայացրել է ՀՀ բնապահպանության նախարարության  2015թ. բյուջեի կատարողականը  


2015 թվականի բյուջեի հաշվետվություն

2015 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված ՀՀ բնապահպանության նախարարության ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկանք


<<Սևան>> ազգային պարկ>> ՊՈԱԿ-ի 2015 թվականի ինն ամիսների եկամուտների և ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվություն


ՊՈԱԿ-ների ֆինանսավորում – 2014  և  2015 թթ.

<
>