ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ


"ՀՀ անտառամերձ բնակավայրերում բնակվող ընտանիքների կողմից ոչ արտադրական (ոչ արդյունագործական) նպատակներով օգտագործվող թափուկ վառելափայտի մթերման համար բնօգտագործման վճարի գծով արտոնություն սահմանելու մասին" ՀՀ կառավարության 27.10.2011թ. N 1535-Ն որոշում (համատեղ հրամաններ` հրաման1, հրաման 2 )

 


01.01.2018թ.-20.08.2018թ. ընթացքում ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից մշակված և սահմանված կարգով ընդունված ՀՀ կառավարության որոշումների ՑԱՆԿ

 1. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի սեպտեմբերի 30-ի N 1782-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 11.01.2018թ. N 13-Ն որոշում (2018թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 5)
 2. «Շրջակա միջավայրի պետական մոնիթորինգի զարգացման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 25.01.2018թ. N 3-16 արձանագրային որոշում
 3. "Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մայիսի 20-ի նիuտի N 19 արձանագրության 4-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին" 25.01.2018թ. N 3-13 արձանագրային որոշում
 4. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մայիսի 27-ի նիստի N 23 արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" 25.01.2018թ. N 3-14 արձանագրային որոշում
 5. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հունիսի 30-ի N 927-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 25.01.2018թ. N 57-Ն որոշում (2018թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 9)
 6. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 08.02.2018թ. N 94-Ն որոշում (2018թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 11)
 7. "Բնակավայրերի կանաչ գոտիների չափերին և տեսակային կազմին ներկայացվող պահանջները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի հոկտեմբերի 30-ի N 1318-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" ՀՀ կառավարության 08.02.2018թ. N 108-Ն որոշում (2018թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 13)
 8. "Հողն աղտոտումից պահպանելու ընդհանուր պահանջները, հողն աղտոտող վնասակար նյութերի ցանկն ու հողերի աղտոտվածության աստիճանի գնահատման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 24-ի N 1277-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" ՀՀ կառավարության 08.02.2018թ. N 124-Ն որոշում (2018թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 13)
 9. "Որպես նվիրատվություն գույք ընդունելու և գույք ամրացնելու մասին" ՀՀ կառավարության 15.02.2018թ. N 154-Ա որոշում
 10. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի մայիսի 11-ի N920-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ. N 166-Ն որոշում (2018թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 15)
 11. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 22-ի N437-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ. N 167-Ն որոշում (2018թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 15)
 12. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 29-ի N 1008-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ. N177-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 17)
 13. "Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության «Անտառային պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության անտառային պետական կոմիտեի կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին" ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ. N 182-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 17)
 14. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 5-ի  N 1516-Ն  որոշման  մեջ  փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ. N 183-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 17)
 15. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1237-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ. N 184-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 17)
 16. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 25-ի N 1054-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ. N 185-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 17)
 17. "Անտառների կայուն կառավարման ոլորտում պետական կառավարման լիազորված մարմին սահմանելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 1-ի N 1134-Ն և 2004 թվականի հունվարի 15-ի N 7-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ. N 189-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 17)
 18.  "Ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով պլանավորվող մշտադիտարկումների իրականացման պահանջների, ինչպես նաև արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունները ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին" ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ. N 191-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 17)
 19. "Էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության զարգացման ռազմավարությանը հավանություն տալու մասին" 22.02.2018թ. N 7-11 արձանագրային որոշում
 20. "Հայաստանի Հանրապետության բնական պաշարների կառավարման ռազմավարությանը հավանություն տալու մասին" ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ. N 7-29 արձանագրային որոշում
 21. "Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների կառուցման և շահագործման համար շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման չափորոշիչներին հավանություն տալու մասին" 01.03.2018թ. N 8 արձանագրային որոշում
 22. "Հայաստանի  Հանրապետության  կառավարության  2003  թվականի հունվարի 30-ի N 121-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ  կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 01.03.2018թ. N 201-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 18)
 23.  "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 06.03.2018թ. N 234-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 19)
 24.  "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 19-ի N 1343-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 29.03.2018թ. թվականի  N  360-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 28.1)
 25. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N 1544-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" Կառավարության 24.05.2018թ․ N 625-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 46)
 26. "Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում կատարելու, անտառային կոմիտեին գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին"  Կառավարության 01.06.2018թ․ N 643-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 48)
 27. "Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և բնապահպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին" Կառավարության 08.06.2018թ․ N 662-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 47)
 28. "Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" Կառավարության 08.06.2018թ․ N 677-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 49)
 29. "Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության "Բնապահպանական նպատակային ֆոնդ" արտաբյուջետային հաշիվ" ծրագրի գծով արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" Կառավարության 19.07.2018թ․ N 864-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 61)   

01.01.2017թ.-31.12.2017թ. ընթացքում ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից մշակված և սահմանված կարգով ընդունված ՀՀ կառավարության որոշումների ՑԱՆԿ

 1. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի N 1151-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 19.01.2017թ. N 36-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 7)
 2. "Ջրային ռեսուրսների պետական կադաստրի վարման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հուլիսի 23-ի N 1060-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" ՀՀ կառավարության 02.02.2017թ. N 68-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 9)
 3. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի  հոկտեմբերի 10-ի N 1638-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 16.02.2017թ. N 132-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 14)
 4. "Դիլիջան" ազգային պարկի 2017-2026 թվականների կառավարման պլանը և կառավարմանն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումները հաստատելու մասին" ՀՀ կառավարության 23.02.2017թ. N 190-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 15)
 5. «Դիլիջան» ազգային պարկի 2017-2026 թվականների կառավարման պլանի միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 23.02.2017թ. N 8-47 արձանագրային որոշում
 6. «Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 02.03.2017թ. N 221-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 16)
 7. «Ախուրյանի ջրավազանային տարածքի կառավարման պլանի 2017-2022 թվականների միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 09.03.2017թ. N 10-32 արձանագրային որոշում
 8. "Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման տարածքի 2017-2022 թվականների կառավարման պլանը և արդյունավետ կառավարմանն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումները հաստատելու մասին" ՀՀ կառավարության 09.03.2017թ. N 240-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 17)
 9. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 19-ի N 1325-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 09.03.2017թ. N 357-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 23)
 10. "Ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտի վերջնական փակումից հետո ընդերքի օգտագործման հետ կապված շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում բնապահպանության բնագավառի պետակա կառավարման լիազոր մարմնի կողմից ընդերքօգտագործողի փոխարեն ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտի պահպանման, դիտանցման և հսկողության միջոցառումներն իրականացնելու դեպքերը և կարգը սահմանելու մասին" ՀՀ կառավարության 27.04.2017թ. N 429-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 28)
 11. "Լավագույն հնարավոր տեխնոլոգիաներին ներկայացվող չափորոշիչները սահմանելու մասին" ՀՀ կառավարության 15.06.2017թ. N 666-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 41)
 12. "Ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման և ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման փոփոխված պլանների՝ ընդերքի օգտագործման  հետ  կապված  շրջակա  միջավայրի  պահպանության ոլորտում բնապահպանության բնագավառի պետական կառավարման լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցման կարգը սահմանելու մասին" ՀՀ կառավարության 15.06.2017թ. N 674-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 41)
 13. "Ընդերքօգտագործման  թափոնների կառավարման պլանի և  ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման պլանի օրինակելի ձևերը հաստատելու մասին" ՀՀ կառավարության 15.06.2017թ. N 676-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 41)
 14. "Ընդերքօգտագործման թափոնների և ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների՝ ըստ վտանգավորության դասակարգման կարգը սահմանելու մասին" ՀՀ կառավարության 15.06.2017թ. N 689-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 41)
 15. "Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի աշխատակարգը հաստատելու մասին" ՀՀ կառավարության 29.06.2017թ. N754-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 44)
 16. "Ընդերքօգտագործման թափոնների փակված օբյեկտների գույքագրման կարգը հաստատելու մասին" ՀՀ կառավարության 06.07.2017թ. N 774-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 45)
 17. "Հայաստանի Հանրապետության տարածքում շահագործվող ավտոտրանսպորտային միջոցների ատանետումների սահմանային թույլատրելի մակարդակները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունիսի 22-ի N 965-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" ՀՀ կառավարության 20.07.2017թ. N 860-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 48)
 18. "Ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման կարգը սահմանելու մասին" ՀՀ կառավարության 27.07.2017թ. N 906-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 50)
 19. "Ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների կառավարմանը և ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարմանն ու վերամշակմանը ներկայացվող տեխնիկական պահանջները և չափանիշները սահմանելու մասին" ՀՀ կառավարության 10.08.2017թ. N 985-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 54)
 20. "Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին" ՀՀ կառավարության 24.08.2017թ. N 1052-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 56)
 21. "Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության "Բնապահպանական նպատակային ֆոնդ" արտաբյուջետային հաշիվ" ծրագրի գծով արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 31.08.2017թ. N 1074-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 56)
 22. «Մինասյան ռիսայքլինգ քոմփանի» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահպանման, փոխադրման և տեղադրման գործունեության իրականացման լիցենզիա տալու մասին» ՀՀ կառավարության 14.09.2017թ. N 1130-Ա որոշում
 23. "Մթնոլորտ արտանետումների կազմի նորմերն ու հսկման մեթոդները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հունվարի 11-ի N 67-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" ՀՀ կառավարության 14.09.2017թ. N 1120-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 58)
 24. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հոկըեմբերի 8-ի N 1299-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 22.09.2017թ. N 1305-Ա որոշում
 25. "Սևանա լճի էկոհամակարգերի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման, բնականոն զարգացման և օգտագործման միջոցառումների 2018 թվականի տարեկան ծրագիրը հաստատելու մասին" ՀՀ կառավարության 28.09.2017թ. N 1187-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 60)
 26. "Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կողմից անցկացվող ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների ստուգաթերթերը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 1680-Ն և 2013 թվականի մարտի 7-ի N 519-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" ՀՀ կառավարության 19.10.2017թ. N 1343-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 65)
 27. "Հողի բերրի շերտի հանման նորմերի որոշմանը և հանված բերրի շերտի պահպանմանն ու օգտագործմանը ներկայացվող պահանջները սահմանելու և  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 20-ի N 1026-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" ՀՀ կառավարության 02.11.2017թ. N 1404-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 69)
 28. "Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 09.11.2017թ. N 1418-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 69)
 29. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին" ՀՀ կառավարության 23.11.2017թ. N 1464-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 70)
 30. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 30.11.2017թ. N 1588-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 77) 
 31. "Հողերի ռեկուլտիվացմանը ներկայացվող պահանջները և խախտված հողերի դասակարգումն ըստ ռեկուլտիվացման ուղղությունների սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի մայիսի 26-ի N 750-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" ՀՀ կառավարության 14.12.2017թ. N 1643-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 79.1)

14.06.2016թ. "ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 2016-2021 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ" ՀՀ կառավարության  26.05.2016թ.  N  539 - Ն որոշում

"2016-2021 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆԻ" (Հավելված ՀՀ կառավարության 2016թ. մայիսի 26-ի նիստի N 20 արձանագրային որոշման)


01.01-20.12.2016թ. ընթացքում ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից մշակված և սահմանված կարգով ընդունված ՀՀ կառավարության որոշումների ՑԱՆԿ

1.       "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" ՀՀ կառավարության 11.02.2016թ. N 137-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 15)

2.        "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունվարի 30-ի N 121-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 10.03.2016թ. N 225-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 19)

3.        "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 31.03.2016թ. N 313-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 27)

4.        "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 31.03.2016թ. N 337-Ն որոշում (5-րդ կետ) (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 29)

5.        "Արարատյան ջրավազանային տարածքի 2016-2021 թվականների կառավարման պլանը և արդյունավետ կառավարմանն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումները հաստատելու մասին" ՀՀ կառավարության 31.03.2016թ. N 338-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 31)

6.       "Արարատյան ջրավազանային տարածքի 2016-2021 թվականների կառավարման պլանի  միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին" ՀՀ կառավարության 31.03.2016թ. N 12-32 արձանագրային որոշում

7.        "Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին" ՀՀ կառավարության 31.03.2016թ. N 357-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 33)

8.       "Հող հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 21-ի N 1151-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 31.03.2016թ. N 368-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 33)

9.       "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 123-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին" ՀՀ կառավարության 21.04.2016թ. N 396-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 36)

10.         "Սևանա լճում էկոհամակարգերի վերականգնման նպատակով տնտեսական գործունեություն իրականացնելու մասին" ՀՀ կառավարության 21.04.2016թ. N 473-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 38)

11.        "Հարավային ջրավազանային տարածքի  2016-2021 թվականների կառավարման պլանը և արդյունավետ կառավարմանն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումները հաստատելու մասին" ՀՀ կառավարության 26.05.2016թ. N 539-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 44)

12.        "Հարավային ջրավազանային տարածքի կառավարման 2016-2021 թվականների միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին" ՀՀ կառավարության 26.05.2016թ. N 20-3 արձանագրային որոշում

13.        "Բնապահպանական, հիգիենիկ և սանիտարահամաճարակային անվտանգության, հակահրդեհային նորմերի և կանոնների պահպանման նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու նպատակով ծանուցման ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանց մասին համապատասխան մարմիններին լիազոր մարմնի կողմից տեղեկացնելու կարգը հաստատելու մասին" ՀՀ կառավարության 02.06.2016թ. N 649-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 51)

14        “Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մարտի 31-ի N 338-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին” ՀՀ կառավարության 23.06.2016թ. N 751-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 56)

15.       "Ղրղզստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների միջև փոխադարձ առևտուր իրականացնելիս օզոնաքայքայիչ նյութերի և դրանք պարունակող արտադրանքի տեղափոխման և օզոնաքայքայիչ նյութերի հաշվառման մասին» 2015 թվականի մայիսի 29-ի համաձայնագրին միանալու մասին" արձանագրության կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին" ՀՀ կառավարության 29.07.2016թ. N  791 - Ա որոշում

16.     “Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մարտի 7-ի N 217-Ն որոշման մեջ լրացումներ և  փոփոխություններ կատարելու մասին” ՀՀ կառավարության 21.07.2016թ. N 767-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 57)

17.    "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի մայիսի 17-ի N 591-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 29.07.2016թ. N 809-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 61)

18.    "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 4-ի նիստի N 37 արձանագրության 10-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 29.07.2016թ. N 29 արձանագրային որոշում

19.    "Կենդանական աշխարհի օբյեկտների (որսահանդակների) պահպանության, պաշտպանության, օգտագործման կարգը և որսահանդակների ցանկը հաստատելու մասին" ՀՀ կառավարության 18.08.2016թ. N 860-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 66)

20.     "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1465-Ն և 2009 թվականի հոկտեմբերի 15-ի N 1209-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 08.09.2016թ. N 929-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 68)

21     "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի մարտի 17-ի N 293-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 08.09.2016թ. N 930-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 68)

22     "ՄԷՏԷՔՍԻՆ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահպանման, փոխադրման և տեղադրման լիզենզիա տալու մասին" ՀՀ կառավարության 08.09.2016թ. N 933-Ա որոշում

23  "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 14-ի N 967-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 13.10.2016թ. N 1057-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 77)

24.  «Սևանա լճի էկոհամակարգերի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման, բնականոն զարգացման և օգտագործման միջո-ցառումների 2017 թվականի տարեկան ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 29.09.2016թ.N 38-36 արձանագրային որոշում

25   "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 27-ի N 303-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 20.10.2016թ. N 1071-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 78)

26    "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի փետրվարի 15-ի N 383-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 10.11.2016թ. N 1174-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 85.1)

27.  «Բնապահպանական խնդիրների ռազմավարական պլանավորման փաստաթղթերի մշակման ու դրանցով նախատեսված գործողությունների և միջոցառումների իրականացման արդյունքների մոնիթորինգի ընթացակարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 01.12.2016թ. N 48-7 արձանագրային որոշում

28.  «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 28-ի նիստի N36 արձանագրության 8-րդ կետով հավանության արժանացած որոշման հավելվածում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 01.12.2016թ. N  48 արձանագրային որոշում

29.  "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 08.12.2016թ. N 1255-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 90)

30 . «Հայաստանի Հանրապետությունում «Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին» Ստոկհոլմի կոնվենցիայի իրականացման գործողությունների ազգային ծրագրի 2016-2020 թվականների իրականացվելիք միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին» 08.12.2016թ. N  49-7 արձանագրային որոշում

31.  «Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացված մի շարք բնապահպանական կոնվենցիաներից բխող` Հայաստանի Հանրապետության պարտավորությունների կատարման միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին» 08.12.2016թ. N 49-8  արձանագրային որոշում

32. «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հայեցակարգի հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 15.12.2016թ. N 50-3   արձանագրային որոշում

33.  «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության համակարգի մի շարք պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ միաձուլման ձևով վերակազմակերպելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»  ՀՀ կառավարության 15.12.2016թ. N1277-Ն    որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 90.1)


01.01.2015թ.- 01.12.2015թ. ընթացքում ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից մշակված և սահմանված կարգով ընդունված
ՀՀ կառավարության որոշումների ՑԱՆԿ

1. «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային տարածքով փոխադրման համար արգելված և սահմանափակումների ենթակա որոշ ապրանքների ցանկերը, ապրանքների արտահանման և ներմուծման լիցենզիայի և հայտի ձևերը հաստատելու, որոշ ապրանքների արտահանման և ներմուծման լիցենզիաների տրամադրման առանձնահատկությունները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի մարտի 15-ի 327-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 05.02.2015թ. N 90-Ն որոշում (2015թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 8.1)

2. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1237-Ն, 2002 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1236-Ն և 2002 թվականի հուլիսի 25-ի N1149-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 05.02.2015թ. N134-Ն որոշում (2015թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 11)

3. “Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության մի շարք պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների աշխատողներին հատկացվող ծառայողական զենքի տեսակը, ձևը,մոդելը և թիվը, ինչպես նաև զենք կրելու իրավունք ունեցող անձանց պաշտոնների անվանացանկը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի ապրիլի 10-ի N 369-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին” ՀՀ կառավարության 19.02.2015թ. N 154-Ն որոշում (2015թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 12)

4. “Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջում փոփոխություններ, լրացումներ և վերաբաշխումներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի կատարման հետ կապված առանձին հարցերի մասին” ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ. N 1532-Ն որոշում (3-րդ կետի 16-րդ և 18-րդ ենթակետեր) (2015թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 12.1)

5. “Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվալանի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին” ՀՀ կառավարության 05.03.2015թ. N 204-Ն որոշում (2015թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 14.1)

6. “Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի հոկտեմբերի 31-ի N 1233-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին” ՀՀ կառավարության 26.02.2015թ. N 243-Ն որոշում (2015թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 15)

7. “Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի մայիսի 30-ի N 927-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին” ՀՀ կառավարության 10.03.2015թ. N 301-Ն որոշում (2015թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 20)

8. “Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 10-ի N 1638-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին” ՀՀ կառավարության 02.04.2015թ. N 344-Ն որոշում (2015թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 21)

9. “Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի նոյեմբերի 10-ի N 1594-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին” ՀՀ կառավարության 16.04.2015թ. N 397-Ն որոշում (2015թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 24)

10. “Հիմնադրութային փաստաթղթի և նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության իրականացման կարգը հաստատելու մասին” ՀՀ կառավարության 09.04.2015թ. N 399-Ն որոշում (2015թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 25)

11. “Փորձաքննական եզրակացությունն ուժը կորցրած ճանաչելու կարգը սահմանելու մասին” ՀՀ կառավարության 22.04.2015թ. N 428-Ն որոշում (2015թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 26)

12. “Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N123-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին” ՀՀ կառավարության 16.04.2015թ. N 431-Ն որոշում (2015թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 26.1)

13. “Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին” ՀՀ կառավարության 27.05.2015թ. N 561-Ն որոշում (2015թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 31.1)

14. “Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին” ՀՀ կառավարության 04.06.2015թ. N 576-Ն որոշում (2015թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 34.1)

15. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 15-ի N 1187-Ն, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1465-Ն և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 15-ի N 1209-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 02.07.2015թ. N 731-Ն որոշում (2015թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 42)

16. «Արփիի և Կեչուտի ջրամբարների էկոլոգիական նպատակով շահագործման ռեժիմների սահմանման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 02.07.2015թ. N 751-Ն որոշում (2015թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 45)

17. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին" ՀՀ կառավարության 08.07.2015թ. N 763-Ն որոշում (2015թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 46)

18. "Շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր

<
>