ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐ


ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳ

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՓՈՒԼՈՒՄ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ԵՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ` Ա, Բ, Գ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆԵՐԻ ՀԱՅՏԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ


19.04.2018թ. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Շատջրեք տեղամասի ոսկեբեր ցրոններում և արմատական ապարներում 2018-2021թթ երկրաբանահետախուզական աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <<Մաունթին գոլդ>> ՍՊ


19.04.2018թ. ՀՀ  Լոռու մարզի Մղարթի ոսկու հանքավայրի կենտրոնական տեղամասի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <<Մուլտի Գրուպ Կոնցեռն>> ՍՊԸ


19.04.2018թ. <<Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցք>> ներդրումային ծրագիր  Տրանշ 2-ի շրջանակներում  ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ագարակ քաղաքի մոտ հնագիտական տեղանքը շրջանցելու համար  Մ1 Երևան-Գյումրի-Բավրա մայրուղու մոտավորապես 8 կմ ճանապարհահատվածի նախնական գնահատման հայտ 


18.04.2018թ. ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրասարի ոսկու հանքավայրի թևերում 2018-2021թթ ընթացքում օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության վերաբերյալ հանրային քննարկումներ / <<ԱՏ Պլյուս>> ՍՊԸ


18.04.2018թ. ՀՀ Սյունիքի մարզի Թաղամիրի ոսկու հանքերևակման տեղամասում  2018-2021թթ ընթացքում օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության վերաբերյալ հանրային քննարկումներ / <<Նիգ Մայնինգ>> ՍՊԸ


13.04.2018թ. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի ԱՐԳԵՍՏ հողմաէկեկտրակայանի կառուցման և շահագործման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <Սոլարսիս>> ՍՊԸ-


13.04.2018թ. Երևան քաղաքի Սևակի 51/2 հասցեում նախատեսվող բնակելի առևտրային համալիրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ /<<ՋՍՖ>> ՍՊԸ


12.04.2018թ. Երևան քաղաքի Արտաշատի խճ 1, նրբ 6/2 հասցեում շինարարական թափոնների վերամշակման և ասֆալտբետոնե խառնուրդների շենքերի մասնատման նախագծի  շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ /<<Խաչհար>> ՍՊԸ


11.04.2018թ. Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջան Էրեփբունու փողոց 15/3 հասցեում նախատեսվող բնակելի թաղամասի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության  նախնական գնահատման հայտ / <<Բիդեք>> ՍՊԸ


11.04.2018թ. Երևան քաղաքի Ն.Տիգրանյան փակուղի 1/1 հասցեում նախատեսվող բնակելի թաղամասի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ /  <<Արտ քոմփանի>> ՍՊԸ
Նյութ 1
Նյութ 2


10.04.2018թ. Արմավիրի կեղտաջրերի մաքրման կայանի շինարարության և շահագործման աշխատանքների վերաբերյալ հանրային քննարկումներ / <<ԷՍ ԱՐ ՓԻ>> Ընկերություն


10.04.2018թ. ՀՀ Սյունիքի մարզի Լիճքի հանքավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ 110կվ օդային գծի և ենթակայանի շինարարության աշխատանքների վերաբերյալ հանրային քննարկումներ / <<Թաթսթոուն>> ՍՊԸ


07.04.2018թ. ՀՀ Կոտայքի մարզի Բալահովիտի բազալտի հանքավայրի ընդլայնման և արդյունահանման աշխատանքների գնահատման հաշվետվություն / <<Սթոուն լենդ>> ՍՊԸ


07.04.2018թ. Երևան քաղաքի Գայի պողոտա 16 հասցեում գոյություն ունեցող առևտրի կենտրոնի վերակառուցման և ընդլայնման նախագիծ / << Էյ Ընդ Փի գրուպ>> ՍՊԸ 


06.04.2018թ. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լիճքի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 5P հորատանցքի օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքների նախնական գնահատման հայտ / <<Տեխնոման>> ՍՊԸ


05.04.2018թ. ՀՀ Արագածոտնի Արտենիի պեռլիտային ավազների հանքավայրի հարավային տեղամասում օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախնական գնահատման հայտ / <<ՄԼ Մայնինգ>> ՍՊԸ


05.04.2018թ. ՀՀ Արագածոտնի Արտենիի պեռլիտային ավազների հանքավայրի հարավ-արևմտյան տեղամասում օգտակար հանածոյի երկրաբանական ուսումնասիրության նախնական գնահատման հայտ / <<ՄԼ Մայնինգ>> ՍՊԸ


04.04.2018թ. ՀՀ Շիրակի մարզ, <<Շիրակ-Ջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում գտնվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման աշխատանքների նախնական գնահատման հայտ / <<ՀԳՇՆ>>


04.04.2018թ. ՀՀ Շիրակի մարզի  Խարկովի տուֆի և պեմզայի հանքավայրի արդյունահանման աշխատանքների նախնական գնահատման հայտ / <<Խարկով Գրուպ>> ՍՊԸ


30.03.2018թ. Երևան քաղաքի Աբովյան փողոցի 5/1, 5/2 և 5/5 հասցեներում նախատեսվող հյուրանոցային համալիրի կառուցման նախնական գնահատման հայտ / "Մուլտի Գրուպ" կոնցեռն"  ՍՊԸ


29.03.2018թ. ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքում նախատեսվող թիվ 2 ցեմենտի աղացման արտադրամասի կառուցման աշխատանքների նախնական գնահատման հայտ / "Արարատցեմենտ" ՓԲԸ


29.03.2018թ. Հ Կոտայքի մարզի Արամուսի բազալտի հանքավայրի "ԷյԷՄԹի" տեղամասի երկրաբանական ուսումնասիրության նախնական գնահատման հայտ / "ԷյԷՄԹի" ՍՊԸ


27.03.2018թ. ՀՀ Վայոց ձորի մարզի  Հերհերի հրաբխային ավազի հանքավայրի արդյունահանման գնահատման հաշվետվություն / «Եղբայրներ» ՍՊԸ 


26.03.2018թ. ՀՀ Արմավիրի մարզի  "Բաղրամյան" Էլ.ցանցի վարչական տարածքում վտանգավոր թափոնների պահման տեղամասերի կառուցման" գնահատման հաշվետվություն /  «Էյ Թի Էմ Էս Սոլյուշնս» ՍՊԸ


26.03.2018թ. ՀՀ Արագածոտնի մարզ Աշտարակի հրաբխային խարամի հանքավայրում /Կոն-2 տեղամաս/ օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության  գնահատման հաշվետվություն / <<ՄԼ ՄԱՅՆԻՆԳ>> ՍՊԸ


26.03.2018թ. ՀՀ Կոտայքի մարզի Արտավազի ածխաթթվային հանքային և սորերկրյա քաղցրահամ ջրաղբյուրներին շշալցման արտադրամասի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / «ԷՅ ԸՆԴ ԷՄ ՌԵՅՐ» ՍՊԸ 


26.03.2018թ. ՀՀ Կոտայքի մարզի Արամուսի բազալտի հանքավայրի <<Դեմեր>> տեղամասի օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / «Դեմեր» ՍՊԸ 


26.03.2018թ. ՀՀ Սյունիքի մարզի Նշանաքարի ոսկի-բազմամետաղային երևակման 2018-2021թթ երկրաբանահետախուզական աշխատանքների նախնական գնահատման հայտ / «Մետալ գրուպ» ՍՊԸ


23.03.2018թ. ՀՀ Սյունիքի մարզի Արջիձորի ոսկի-բազմամետաղային հանքերևակման սահմաններում 2018-2021թթ. ընթացքում օգտակար հանածոյի երկրաբանական ուսումնասիրության նախնական գնահատման հայտ / <<Չուդո Մետալ>> ՍՊԸ


20.03.2018թ. ՀՀ Կոտայքի մարզի  <<Միկմետալ>> ՍՊԸ Ջրաբերի լիթոիդային պեմզաների (Լանջ տեղամաս) հանքավայրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


20.03.2018թ. <<Վինեկա>> ՍՊԸ-ի ՀՀ Արմավիրի մարզի Մարգարայի ավազի հանքավայրի  <<Արևմտյան-1>>  տեղամասի ընդլայնման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


20.03.2018թ. ՀՀ Արարատի մարզի  Արալեզ գյուղական համայնքի գլխավոր հատակագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


20.03.2018թ. ՀՀ Արարատի մարզի Ոսկետափ գյուղական համայնքի գլխավոր հատակագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


16.03.2018թ.  "Դեպի Տաթև վանական համալիր տանող ճանապարհի վերակառուցում" ենթածրագրի վերակառուցման նախագիծ 

Նյութեր 1
Նյութեր 2
Նյութեր 3


15.03.2018թ.  ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Էրթիչի քվարցիտների հանքավայրի 3-րդ հանքաշերտի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն / <<Մուլտի Գրուպ Կոնցեռն>> ՍՊԸ


15.03.2018թ. ՀՀ Լոռու մարզի Բորբորթի դիաբազային պորֆիրիտների հանքավայրի Քարալանջ տեղամասի օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ /  «Դավիթ Փարեմուզյան» ԱՁ


15.03.2018թ. ՀՀ Արմավիրի մարզի Տանձուտի ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայրի <<Տանձուտ-1>> տեղամասի օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / «Ավազպլյուս» ՍՊԸ 


15.03.2018թ. ՀՀ տարածքի 6-րդ պայմանական բլոկում նավթի և բնական գազի երկրաբանական ուսումնասիրության նախնական գնահատման հայտ / «Ագապե» ՍՊԸ


15.03.2018թ. Նուբարաշենի նոր աղբավայրի կառուցման և Նուբարաշենի գործող աղբավայրի փակաման>> նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտեր 


15.03.2018թ. Երևան քաղաքի <<Աջափնյակի գործող աղբավայրի փակաման>> նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ /


14.03.2018թ. ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի անցակետի արդիականացում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ <<Էյ Թի Էմ Էս Սոլյուշնս>> ՍՊԸ


12.03.2018թ. ՀՀ Լոռու մարզի Ախթալայի լեռնահարստացման կոմբինատի Շամլուղի պղնձի հանքավայրի ստորգետնյա եղանակով արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <<Ախթալայի ԼՀԿ>> ՓԲԸ


12.03.2018թ. «Գաջ» ՓԲ ընկերության գաջի գործարանի վերազինման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ 


07.03.2018թ. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լիճքի ածխաթթվային հանքային ջրերի հանքավայրի թիվ 5Р և թիվ 6Р հորատանցքերի ածխաթթու գազի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <<Նաիրի>> ՍՊԸ


05.03.2018թ. ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավանի հանքային շրջանի Դեղին և Սև գետերի ավազանի հանքերևակումների տեղամասում ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <<ՍԱԳԱՄԱՐ>> ՓԲԸ 


01.03.2018թ. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծարասարի արմատական ոսկու հանքերևակման տարածքում երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <<Ինտեր Մայնինգ>> ՍՊԸ


01.03.2018թ. ՀՀ Արագածոտնի մարզի Օշական համայնքում նախատեսվող 5 և 6 թռչնանոցների կառուման գնահատման հաշվետվություն / <<Շիրառ>> ՍՊԸ


28.02.2018թ. ՀՀ Լոռու մարզի Մեծավանի ներկող և շինարարական տուֆի հանքավայրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության  վերաբերյալ հանրային քննարկումներ <<Ռեդ Սթոուն>>  ՍՊԸ


27.02.2018թ. "Նուբարաշենի ժամկետանց թունաքիմիկատների գերեզմանոցի թափոնների արտափորում, անվտանգ տարհանում, տարածքի մաքրում և կայունացում" նախնական գնահատման հայտ / <<Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի>> ՍՊԸ


23.02.2018թ. ՀՀ Լոռու մարզի <<Վանաձոր քաղաքի  ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի 8-րդ ճնշումային գոտու վերականգնման և օղակաձև սնուցման համակարգի անավարտ հատվածի կառուցման>> նախնական գնահատման հայտ«ԷսԱրՓի շենայդեր ընդ փարթներ ինժենյոր-քընսալթինգ» ՍՊԸ


23.02.2018թ.  ՀՀ Լոռու մարզի Կյուրեղ լեռան քվարցիտների հանքերևակման ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ«Բոնանո» ՍՊԸ 


23.02.2018թ. ՀՀ Շիրակի մարզի Կառնուտի անդեզիտների հանքավայրի ընդլայնված բացահանքի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ «Մերձմոսկովյան» ՍՊԸ


23.02.2018թ. ՀՀ Կոտայքի մարզի "Նորագյուղի անդեզիտաբազալտների հանքավայրի բացահանքի ընդլայնման և շահագործման ժամկետների երկարացման" նախնական գնահատման հայտ«ՏԻԳԱՐԲՈ» ՍՊԸ


22.02.2018թ. ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի կավի հանքավայրի և Մաքրավանի մերգելային կրաքարերի հանքավայրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտեր «Հրազդան ցեմենտ քորփորեյշն» ՍՊԸ


22.02.2018թ. ՀՀ Սյունիքի մարզի օդանավակայանի կառուցման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / «Սյունիքի օդանավակայան» ՍՊԸ


21.02.2018թ. ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ուջանի տուֆի հանքավայրի օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / «Քարհանք» ՍՊԸ


16.02.2018թ. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լիճք համայնքում Ա-10 թաղամասի 1-ին փողացի համար 35/4 նախատեսվող մանրաձկան արտադրամասի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / «Ալկաֆիշ» ՍՊԸ


16.02.2018թ. ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի տրավերտինների և կավերի հանքավայրի Գոլդեն Սթրոնգ տեղամասի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / «Գոլդեն Սթրոնգ» ՍՊԸ 


15.02.2018թ. ՀՀ Շիրակի մարզի Ագատի անդեզիտների երևակման տարածքում 2018-2019թթ. երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / «Սաս Դավիթ» ՍՊԸ


14.02.2018թ.  ՀՀ Արարատի մարզի Ուրցաձորի կավային ապարների երևակման տարածքում երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <<ՌԱՈւՌ>> ՍՊԸ


08.02.2018թ. Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի Տրանշ-4՝ Սիսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն / <<Ճաննախագիծ>> ինստիտուտ ՍՊԸ


08.02.2018թ. ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Հերհերի հրաբխային ավազի հանքավայրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն / <<Ռաֆարշին>> ՍՊԸ


08.02.2018թ. ՀՀ Լոռու մարզի Ուրասարի դոլերիտային բազալտի հանքավայրի Հյուսիս արևելյան տեղամասում օգտակար հանածոյի  արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության  գնահատման հաշվետվություն / <<ՍՏԵՓԳԱԶ>> ՍՊԸ


05.02.2018թ. ՀՀ Շիրակի մարզի Ավդրամանի պեմզային տուֆերի հանքավայրի Ձոր տեղամասի արդյունահանման նախնական գնահատման հայտ / <<Անի տուֆ պրոդուկտ>> ՍՊԸ


30.01.2018թ.  ՀՀ տարածքի 2-րդ պայմանական բլոկներում նավթի և գազի երկրաբանաորոնողական աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության  նախնական գնահատման հայտ / «Հայկական նավթի և գազի ընկերություն» ՍՊԸ


29.01.2018թ.  ՀՀ Սյունիքի մարզի Խդեբանցի ոսկու հանքերևակումում 2018-2020թթ ընթացքում օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության նախնական գնահատման հայտ / <<Նիգ Մայնինգ>> ՍՊԸ


29.01.2018թ.  ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևանի կեղտաջրերի մաքրման կայանի կառուցման նախնական գնահատման հայտ / SUEZ ընկերություն


24.01.2018թ. ՀՀ Արմավիրի մարզի Մաստարայի ջրամբարի շինարարության և շահագործման նախնական գնահատման հայտ /  «Մոդուլ 2015» ՍՊԸ 


23.01.2018թ.  ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի հրաբխային խարամի հանքավայրի արդյունահանման նախնական գնահատման հայտ / «ՄԼ Մայնինգ» ՍՊԸ


16.01.2018թ. ՀՀ Արարատի մարզի Վեդու <<Արարատ>> ածխաթթվային հանքային  ջրի հանքավայրի թիվ 11 և 12 հորատանցքերից հանքային ջրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հավետվություն / <<Ավշար ջուր>> ՍՊԸ


15.01.2018թ. ՀՀ Կոտայքի մարզի Արզնի համայնքի Երևան-Սևան մայրուղի 10/5 հասցեում նախատեսվող գարեջրի գործարանի և ռեստորանի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <<Բիթեր Ռիվեր>> ՍՊԸ


12.01.2018թ. ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Ոսկեհատի բազալտի հանքավայրի Հարավային տեղամասում երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների>> նախնական գնահատման հայտ / «ՄԼ ՄԱՅՆԻՆԳ» ՍՊԸ 


12.01.2018թ. "ՀՀ Տավուշի մարզի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի" /Չաբաբաժին 5/ նախագծերի գնահատման հաշվետվություններ / <<Երևաննախագիծ>> ՓԲԸ 


12.01.2018թ. Փարաքարի գիպսատար ապարների հանքավայրի Հարավային տեղամասի օգտակար հանածոների ուսումնասիրության նախնական գնահատման հայտ / <<ՍԱՀԱԿՅԱՆՇԻՆ>> ՍՊԸ  


12.01.2018թ. ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրաբերի լիթոիդային պեմզաների հանքավայրի օգտակար հանածոների արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <<Միկմետալ>> ՍՊԸ 


12.01.2018թ. ՀՀ Կոտայքի մարզի Ֆանտան-Ջրաբերի պեռլիտի /լիթոիդային պեմզաների/ հանքավայրի օգտակար հանածոների արդյունահանման նախնական գնահատման հայտ / <<Սթոուն լենդ>> ՍՊԸ 


ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐ /2017թ.

ԱՐԽԻՎ 2016թ.

ԱՐԽԻՎ 2015թ.

<
>