2012 թվականի հուլիսի 23-ից 27-ն ընկած ժամանակահատվածում ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչության կողմից 23.07-27.07.2012թթ ընկած ժամանակահատվածում իրականացված ստուգումների,

03-08-2012

 

  2012 թվականիհուլիսի23-ից  27-ն   ընկած    ժամանակահատվածում   ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչության կողմից 23.07-27.07.2012թթ ընկած ժամանակահատվածում իրականացված ստուգումների, շրջայցերի ընթացքում հայտնաբերված խախտումների քննությանև եռամսյակային հաշվետվությունների ընդունման գործընթացում  հայտնաբերված  խախտումների արդյունքում կայացվելէ  1.95մլն.դր. ընդհանուր գումարով վարչական տուգանքի19 որոշում և հաշվարկվել 1.29մլն.դր. ընդհանուր գումարով շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

 

 Մասնավորապես`

Մթնոլորտայինօդիպահպանությանոլորտ

           Գեղարքունիքի  ՏԲ կողմից ստուգման արդյունքում 1 տնտեսվարողի նկատմամբ կայացվել է 100.0 հազ.դր. գումարի վարչական տուգանքի  որոշում և հաշվարկվել է 44.0հազ.դր. գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

            Շիրակի ՏԲ կողմից ստուգման արդյունքում 1 տնտեսվարողի նկատմամբ կայացվել է 100.0 հազ.դր. գումարի վարչական տուգանքի  որոշում և հաշվարկվել է 50.2հազ.դր. գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս

Ջրերիպահպանությանոլորտ

    ԿոտայքիՏԲկողմից 2 տնտեսվարողների մոտ ստուգումների արդյունքում կայացվել է 250.0. հազ.դր. ընդհանուր գումարի վարչական տուգանքի   2 որոշում և հաշվարկվել է 114.83 հազ.դր. ընդհանուր գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

    Արմավիրի  ՏԲ կողմից 1 տնտեսվարողի մոտ ստուգման արդյունքում հայտնաբերված խախտման համար կայացվել է 150.0 հազ.դր. գումարի վարչական տուգանքի որոշում:

      Վայոց ձորի  ՏԲ կողմից 2 տնտեսվարողների մոտ ստուգումների արդյունքում հայտնաբերված խախտումների համար կայացվել է 300.0 հազ.դր. ընդհանուր գումարի վարչական տուգանքի 2 որոշում:

      Լոռի  ՏԲ կողմից 2 տնտեսվարողների մոտ ստուգումների արդյունքում հայտնաբերված խախտումների համար կայացվել է 250.0 հազ.դր.ընդհանուր գումարի վարչական տուգանքի 2 որոշում և հաշվարկվել է 57.2 հազ.դր. գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

Հողերի  պահպանության ոլորտ

   Արմավիրի  ՏԲ կողմից 2 տնտեսվարողների մոտ ստուգումների արդյունքում հայտնաբերված խախտումների համար կայացվել է 300.0 հազ.դր. ընդհանուր գումարի վարչական տուգանքի  2 որոշում և հաշվարկվել է 700.0 հազ.դր. ընդհանուր գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

Բուսական աշխարհի պահպանության ոլորտ

    Սյունիքի ՏԲ կողմից արձանագրված ապօրինի ծառահատման   համար 1 ֆիզիկական անձի նկատմամբ  կայացվել է  50.0հազ.դր գումարի վարչական տուգանքի որոշում:

  

 

 

  Լոռու ՏԲ վարույթին հանձնված  ապօրինի  ծառահատման գործով 1 ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է 50.0հազ.դր. գումարի վարչական տուգանքի  որոշում և հաշվարկվել է 262.5 հազ.դր. գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

          Հաշվետվությունները սահմանված ժամկետում չներկայացնելու համար

     Գեղարքունիքի  ՏԲ կողմից ստուգման արդյունքում 1 տնտեսվարողի նկատմամբ կայացվել է 50.0 հազ.դր. գումարի վարչական տուգանքի  որոշում:

    Արագածոտնի  ՏԲ կողմից 1 տնտեսվարողի նկատմամբ կայացվել է 50.0 հազ.դր. գումարի վարչական տուգանքի  որոշում:

     Շիրակի ՏԲ կողմից 1 տնտեսվարողի նկատմամբ կայացվել է 50.0 հազ.դր. գումարի վարչական տուգանքի  որոշում:

   Վայոց ձորի ՏԲ կողմից ստուգման արդյունքում 1 տնտեսվարողի նկատմամբ կայացվել է 50.0 հազ.դր. գումարի վարչական տուգանքի  որոշում:

Փայտանյութի ապօրինի տեղափոխում

  Կոտայքի ՏԲ կողմից հայտնաբերված փայտանյութի ապօրինի տեղափոխման  համար 1 ֆիզիկական անձի նկատմամբ  կայացվել է  100.0հազ.դր գումարի վարչական տուգանքի որոշում և հաշվարկվել է 30.0 հազ.դր. գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

  Արագածոտնի ՏԲ կողմից հայտնաբերված փայտանյութի ապօրինի տեղափոխման  համար 1 ֆիզիկական անձի նկատմամբ  կայացվել է  100.0հազ.դր գումարի վարչական տուգանքի որոշում և հաշվարկվել է 30.0 հազ.դր. գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

ԸնդհանուրառմամբԲՊՏկողմիցկիրառվածպատժամիջոցներիցՀՀպետ. բյուջենշվածժամանակահատվածումմուտքէեղել1.56լն.դր. գումար:                                    

           

ՀՀբնապահպանությաննախարարության

մամուլիծառայություն

<
>