ՀՀ բնապահպանության նախարարությունում անցկացվել է հերթական խորհրդակցությունը Արարատյան հարթավայրի խորքային հորերի վերաբերյալ

11-03-2014

ՀՀ բնապահպանության նախարարությունում անցկացված հերթական  խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել է Արարատյան հարթավայրի խորքային ապօրինի հորերի լուծարման և կոնսերվացման գործընթացը: Ներկայացվել է համայնքային նշանակության խորքային հորերի հաշվառման և ըստ նպատակային օգտագործման դասակարգման աշխատանքները: Նախարար Արամ Հարությունյանը հանձնարարելով սեղմ ժամկետներում  ավարտելԱրմավիրիմարզիհամայնքայինպատկանելությանխորքայինհորերիհաշվառմանգործընթացը՝ շեշտել է, որ պետք է  հատուկ ուշադրություն դարձվի նրանց ծագմանը ևպարզվի՝ արդյոքդրանքունեցելենհամապատասխան թուլտվություններ, որոնքտրվելենմինչև2002թ-ին ՀՀ ջրայինօրենսգրքիընդունումը:
  Համապատասխան ստորաբաժանումների առաջ խնդիր է դրվել խստագույնսհետևելկոնսերվացմանևլուծարմանաշխատանքներիընթացքին` կազմակերպելովդրանքառավելորակով և օպերատիվ: Ստուգումների իրականացմանը տարբեր տնտեսվարողների կողմից խոչընդոտներ ստեղծելու դեպքերը բացառելու նպատակով պատասխանատուներին հանձնարարվել է մշակել և ներկայացնել իրավական լուծումների փաթեթ՝անձնական հսկողության տակ պահելով անցկացվող ստուգումների օրինական ընթացքը, ևանհրաժեշտությանդեպքումներկայացնել նորստուգումներբացելուառաջարկություններ:

 

   Որոշում է կայացվել միջոցներձեռնարկելերկու մարզերի համայնքներումբոլորՋՕԸ-ների(«Երևանջուր», «Հայջրմուղկոյուղի» ևայլ) խորքայինհորերի ներկա վիճակի օբյեկտիվ պատկերը ձևավորելու և դրանք առաջնահերթփականայինռեժիմիբերելուհամար: Աշխատանքներն արդյունավետ կազմակերպելու համար կարևորվել է «Հայջրնախագիծինստիտուտ» ՓԲԸ-իհետ տարվող աշխատանքների ևերկու կառույցների առջև դրված խնդիրների համադրումը:

   ՀՀ բնապահպանության նախարարը հանձնարարել է արագացված ռեժիմով ուսումնասիրել  և ընթացք տալ Հրազդան-Արաքսյան ջրանցքի Երասխավանի ձախակողմյան ճյուղից ջրառ իրականցնող բոլոր ջրօգտագործողների հայտերը:

 

    Որոշում է ընդունվել ուսումնասիրելևանհրաժեշտության դեպքում առաջարկություններկայացնելհորերիշահագործմանհանձնմանակտիգաղափարիկիրառմանիրավական կարգավորման վերաբերյալ:

 

<
>