Պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություններ

07-12-2017

Հոկտեմբեր

13.10.2016 - ՀՀ-ԲՆ-ԲԸԱՀԾՁԲ16/24 ծածկագրով առանց գնւոմների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու բանակցային  ընթացակարգով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն

Սեպտեմբեր

30.09.2016 - «ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/15)»ծածկագրով շրջանակային համաձայանագրերով գնում կատարելու ընթացակարգով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն

27.09.2016 - «ՇՀԱՊՁԲ-15/8 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/14)» ծածկագրով շրջանակային համաձայանագրերով գնում կատարելու ընթացակարգով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն

Օգոստոս

«ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/12)» ծածկագրով շրջանակային համաձայանագրերով գնում կատարելու ընթացակարգով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն

 

<
>