Գնահատման թերթիկներ

07-12-2017

Հոկտեմբեր

13.10.2016 - "ՀՀ-ԲՆ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/24" ծածկագրով առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու բանակցային ընթացակարգով գնումներ կատարելու  ընթացակարգին ներկայացված հայտերի գնահատման թերթիկ
ՇՀԱՊՁԲ"-15/6(ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/15) ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերով  գնումներ կատարելու  ընթացակարգին ներկայացված հայտերի գնահատման թերթիկ

03.10.2016 - "ՇՀԱՊՁԲ"-15/8(ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/14) ծածկագրով  շրջանակային համաձայնագրերով  գնումներ կատարելու  ընթացակարգին ներկայացված հայտերի գնահատման թերթիկ

Օգոստոս

"ՇՀԱՊՁԲ"-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/13) ծածկագրով  շրջանակային համաձայնագրով  գնումներ կատարելու  ընթացակարգին ներկայացված հայտերի գնահատման թերթիկ

<
>