Մրցույթների հաշվետվություններ

07-12-2017

03.03.2017թ. ‹‹ՀՀ-ԲՆ-ԲԸ-ԱՇՁԲ-17/02» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն


17.02.2017թ. «ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/01)» ծածկագրով  ՇՀ ընթացակարգով
                         «ՇՀԱՊՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/03)» ծածկագրով  ՇՀ ընթացակարգով
                         ‹‹ՀՀ-ԲՆ-ԲԸ-ԱՇՁԲ-17/01»  ծածկագրով  բաց ընթացակարգով
                         ‹‹ՇՀԾՁԲ-15/3 (ՀՀ ԲՆ-ԾՁԲ-17/03)» ծածկագրով  ՇՀ ընթացակարգով


"ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/13)"  ծածկագրով  ՇՀ ընթացակարգով

"ՇՀԱՊՁԲ-15/8 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/11)"  ծածկագրով  ՇՀ ընթացակարգով

<
>