Հրավերներում կատարված փոփոխություններ և հայտարարություններ

07-12-2017

Մարտ

20.03.2017թ. «ՇՀԱՊՁԲ-15/1(ԽԱՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-17/1-Ա)» ծածկագրով հայտարարված հրավերի փոփոխություն

Հունվար

25.01.2017թ. - «ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-17/02)» ծածկագրով հայտարարված հրավերի փոփոխություն, ՀՀ ԲՆ «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկ


2016թ.

Օգոստոս

«ՇՀԱՊՁԲ-15/22 (ԽԱՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-16/2-Ա)» ծածկագրով գնում կատարելու  հրավերի փոփոխություն

Հուլիս

ԴԱՊ-ՊԸԾՁԲ-16/01 ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի մասին հայտարարություն
«ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԲԾ-ԱՊՁԲ-16/14) ծածկագրով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավերի փոփոխություն

<
>