Հայաստանի   Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն Yii Blog Demo - Post

Չկայացած ընթացակարգի հայտարարություններ

31-07-2018

«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/09» ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/13» ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/01» ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/05» ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/07» ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/02» ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/11» ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


Մարտ

24.03.2017թ.  N ԽԱՊԱ-ՊԸԱՇՁԲ-17/1 ծածկագրով, հայտարարություն

Փետրվար

21.02.2017թ.  «ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԶԿՀ-ԱՊՁԲ-17/01)» ծածկագրով հայտարարություն


Դեկտեմբեր

15.12.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/22 (ՏՎԿ-ԱՊՁԲ-16/02) ծածկագրով հայտարարություն

12.122016 - ՇՄՎՆՄԿ-ՊԸԱՊՁԲ-16/09 ծածկագրով հայտարարություն
ԴԱՊ-ՊԸԾՁԲ-16/02  ծածկագրով հայտարարություն

Նոյեմբեր

23.112016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/22 (ՏՎԿ-ՇՀԱՊՁԲ-16/01)  ծածկագրով հայտարարություն

16.11.2016 - ՇՀԾՁԲ-15/6 (ՀԲՊԹ-ԾՁԲ-16/01-2)  ծածկագրով հայտարարություն

10.10.2016 - ԽԱՊԱՊԸԱՇՁԲ-16/3-Ա ծածկագրով հայտարարություն
ՇՀԾՁԲ-15/6 (ՀԲՊԹ-ԾՁԲ-16/01)  ծածկագրով հայտարարություն
"ՇՀԱՊՁԲ-15/15-ՇՄՎՆՄԿ-16/06" ծածկագրով հայտարարություն

Հոկտեմբեր

28.10.2016 - "ՇՀԱՊՁԲ-15/12-ՇՄՎՆՄԿ-16/07" ծածկագրով հայտարարություն

07.10.2016 - "ՇՀԱՊՁԲ-15/15 ՇՄՎՆՄԿ-16/06" ծածկագրով չկայացած ՇՀ  ընթացակարգի մասին հայտարարություն
"ՇՀԾՁԲ-15/6 (ՀԲՊԹԾՁԲ-16/01) ծածկագրով չկայացած ՇՀ  ընթացակարգի մասին հայտարարություն
ԽԱՊԱՊԸԱՇՁԲ-16/3-Ա ծածկագրով չկայացած պարզեցված   ընթացակարգի միջոցով գնում կատարելու հայտարարություն

Սեպտեմբեր

19.09.2016 - ԽԱՊԱՊԱՇՁԲ-16/2-Ա ծածկագրով չկայացած պարզեցված   ընթացակարգի միջոցով գնում կատարելու հայտարարություն
"ՇՀԱՊՁԲ-15/1-ՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/17"  ծածկագրով չկայացած շրջանակային համաձայնագրի   ընթացակարգի հայտարարություն
"ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/16)" ծածկագրով չկայացած շրջանակային համաձայնագրի   ընթացակարգի հայտարարություն
"ՇՀԱՊՁԲ-15/22 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/17)" ծածկագրով չկայացած շրջանակային համաձայնագրի   ընթացակարգի հայտարարություն
"ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/16)" ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրի  միջոցով գնում կատարելու  ընթացակարգի չկայանալու արձանագրություն
"ՇՀԱՊՁԲ-15/22 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/17)" ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրի  միջոցով գնում կատարելու  ընթացակարգի չկայանալու արձանագրություն

Օգոստոս

«ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ՀՀ-ԲՆ-ԹՈՒԿ-16/03)» ծածկագրով չկայացած շրջանակային համաձայնագրերով գնում կատարելու ընթացակարգի հայտարարություն
ՇՀԱՊՁԲ-15/12 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/3-Ա) ծածկագրով չկայացած շրջանակային համաձայնագրի   միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հայտարարություն
ՇՀԱՊՁԲ-15/12 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/4-Ա) ծածկագրով չկայացած շրջանակային համաձայնագրի   միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հայտարարություն
ԽԱՊԱ-ՊԸԱՇՁԲ-16/1-Ա ծածկագրով չկայացած պարզեցված ընթացակարգի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հայտարարություն
ՇՀԱՊՁԲ-15/12 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/15) ծածկագրով չկայացած շրջանակային համաձայնագրի   ընթացակարգի հայտարարություն
ՇՀԱՊՁԲ-15/22 (ԽԱՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-16/2-Ա) ծածկագրով չկայացած շրջանակային համաձայնագրի   ընթացակարգի հայտարարություն
ՇՀԱՊՁԲ-15/8 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/14) ծածկագրով չկայացած շրջանակային համաձայնագրի   ընթացակարգի հայտարարություն
ՇՀԱՊՁԲ-15/12 (ԽԱՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-16/2-Ա) ծածկագրով չկայացած շրջանակային համաձայնագրի  միջոցով գնում կատարելու   ընթացակարգի հայտարարություն

Հուլիս

«ՀՀ-ԲՆ-ՇՄՎՆՄԿ-16/04» ծածկագրով չկայացած շրջանակային համաձայնագրի  ընթացակարգի հայտարարություն
ՇՀԾՁԲ-15/3 (ԴԱՊ-ԾՁԲ-16/08) ծածկագրով չկայացած շրջանակային համաձայնագրի  ընթացակարգի հայտարարություն
ՇՀԱՊՁԲ-15/22(ԽԱՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-16/1-Ա) ծածկագրով չկայացած շրջանակային համաձայնագրի միջոցով գնում կատարելու   ընթացակարգի հայտարարություն
ՇՄՎՆՄԿ-ՊԸԱՊՁԲ-16/08 ծածկագրով չկայացած պարզեցված ընթացակարգի հայտարարություն
"ՇՀԱՊՁԲ-15/12 (ԽԱՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-16/1-Ա)" ծածկագրով չկայացած շրջանակային համաձայնագրի միջոցով գնում կատարելու   ընթացակարգի    հայտարարություն
"ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԶԱՕԿ-ԱՊՁԲ-16/12)” ծածկագրով  չկայացած շրջանակային ընթացակարգի    հայտարարություն
"ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԶԱՕԿ-ԱՊՁԲ-16/12)” ծածկագրով չկայացած գնման ընթացակարգի   հայտարարություն

<
>