Գնահատման թերթիկներ

07-12-2017

"ՇՀԱՊՁԲ"-15/22 (ՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/15) ծածկագրով  շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով  գնումներ կատարելու  ընթացակարգին ներկայացված հայտերի գնահատման թերթիկ

"ՍԱՊ-ՊԸԾՁԲ-16/08" ծածկագրով գնահատման թերթիկ

<
>