Կնքված պայմանագրեր

30-07-2018

 «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/12» ծածկագրով 12.07.2018թ կնքված պայմանագիր Սեպտեմբեր

ՇՀԾՁԲ-15/3 (ԶԿՀ-ՇՀԾՁԲ-16/03) ծածկագրով գնման պայմանագիր
ՀՀԲՆՍԱՊ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/02 ծածկագրով գնման պայմանագիր
ՀՀԲՆՍԱՊ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/02 ծածկագրով գնման պայմանագիր
ՍԱՊ-ՊԸԾՁԲ-16/08 ծածկագրով գնման պայմանգիր
ՀՀԲՆՍԱՊ-ՊԸԾՁԲ-16/05 ծածկագրով գնման պայմանագիր
ՍԱՊ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/07 ծածկագրով գնման պայմանագիր
"ՀՀԲՆՍԱՊ-ՊԸԱՊՁԲ-16/07" ծածկագրով գնման պայմանագիր

Օգոստոս

"Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն" ՊՈԱԿ-ի ծառայությունների վճարովի մատուցման  պայմանագիր N11-16
"Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն" ՊՈԱԿ-ի ծառայությունների վճարովի մատուցման  պայմանագիր N29-16
"Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն" ՊՈԱԿ-ի ծառայությունների վճարովի մատուցման  պայմանագիր N 28-16
"Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն" ՊՈԱԿ-ի ծառայությունների մատուցման գնման պայմանագիր
"Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն" ՊՈԱԿ-ի ավտոմեքենաների վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման պայմանագիր
"Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն" ՊՈԱԿ-ի ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և ապրանքանյութական արժեքների ձեռքբերման պայմանագիր
ՇՀԱԾՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-16/10-2) ծածկագրով պետական  գնման պայմանագիր
ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-16/06-1 ծածկագրով պետական  գնման պայմանագիր
ՀՀ-ԲԾ-ԾՁԲ-16/07 ծածկագրով պետական  գնման պայմանագիր
ՀՀ-ԲԾ-ԾՁԲ-16/04-1 ծածկագրով պետական  գնման պայմանագիր
ՀՀ-ԲԾ-ԾՁԲ-16/03-1 ծածկագրով պետական  գնման պայմանագիր
"Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ" ՊՀ-ի խմելու ջրի մատակարարման ջրահեռացման ծառայությունների մատուցման պայմանագիր
"ՇՀԱԾՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-16/10-3)" ծածկագրով պետական  գնման պայմանագիր
"Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ" ՊՀ-ի էլ. էներգիայի մատակարարման պայմանագիր
"ՇՀԱԾՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-16/10-1)" ծածկագրով պետական  գնման պայմանագիր
"ՇՀԱԾՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-16/09-1)" ծածկագրով պետական  գնման պայմանագիր
"ՇՀԱԾՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-16/09-2)" ծածկագրով պետական  գնման պայմանագիր
ՀՀ-ԲԾ-ԾՁԲ-16/08 ծածկագրով պետական  գնման պայմանագիր
ՀՀ-ԲԾ-ԾՁԲ-16/05-1 ծածկագրով պետական  գնման պայմանագիր
"ՇՀԱԾՁԲ-15/1 (ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-16/02)" ծածկագրով պետական  գնման պայմանագիր
"ՇՀԾՁԲ-15/1 (ՀՀ-ԲԾ-ԾՁԲ-16/01)" ծածկագրով պետական  գնման պայմանագիր
"ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԶԿՀ-ԱՊՁԲ-16/01)" ծածկագրով ռեգուլյար բենզինի և դիզելային վառելիքի գնման պայմանագիր
"ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ՀՀԲՆՇՄԱՓԿ-16/11)" ծածկագրով պետության կարիքների համար վառելիքի մատակարարման պետական գնման պայմանագիր
"ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/01)" ծածկագրով վառելիքի մատակարարման գնման պայմանագիր
"Դիլիջան" ազգային պարկ" ՊՈԱԿ-ի օբյեկտի պահպանության իրականացման և նրա տարածքում հասարակական կարգի  ապահովման պայմանագիր
"Դիլիջան" ազգային պարկ" ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար գրասենյակային ապրանքների մատակարարման գնման պայմանագիր
ՇՀԱՊՁԲ-15/22 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/02) ծածկագրով սեղմվախ բնական գազի մատակարարման գնման պայմանագիր
ԱԻՆ պայմանագիր
ՀՀ ԲՆ-ՏՎԿ-ԾՁԲ-08/01/05-16 ծածկագրով ծառայությունների մատուցման գնման պայմանագիր
"ՇՀԱՊՁԲ-15/1-ՇՄՎՆՄԿ-16/1" ծածկագրով վառելիքի գնման պայմանագիր
"ՇՀԱՊՁԲ-15/1-ՇՄՎՆՄԿ-16/1-1" ծածկագրով վառելիքի գնման պայմանագիր

Հուլիս

ՇՀԱՊՁԲ-15/1-ՀՀԲՆՇՄԱՓԿ-16/1 ծածկագրով վառելիքի մատակարարման պետական գնման պայմանագիր
«ՇՄՎՆՄԿ-ՊԸԱՊՁԲ-16/03» տարբեր տեսակի գազերի մատակարարման գնման պայմանագիր
ՍԱՊ-ՊԸԾՁԲ-16/08 ծածկագրով գնման պայմանագիր
ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԱՊՀ-ԱՊՁԲ-16/29) ծածկագրով վառելիքի մատակարարման գնման պայմանագիր
"ԱՊՀ-16/03" ծածկագրով ապրանքների մատակարարման  պայմանագիր
"ԱՊՀ-16/04" ծածկագրով ապրանքների մատակարարման պայմանագիր
"ԱՊՀ-16/05" ծածկագրով ապրանքների մատակարարման պայմանագիր
"ԶԱՕԿ-ԱՊՁԲ-16/16" ծածկագրով գնման պայմանագիր

<
>