Պայմանագրերում կատարված փոփոխություններ և հայտարարություններ

07-12-2017

 

Ապրիլ

21.04.2017թ. ‹‹04-17» ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգով կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխության մասին հայտարարություն


2016թ.

Հոկտեմբեր

05.10.2016 -  ՇՀԱՊՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-16/25) ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգով կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխության մասին հայտարարություն

<
>