Պայմանագրում կատարված փոփոխություններ

30-07-2018

Բնապահպանության նախարարություն կողմից կազմակերպված «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման 2018 թվականի հեղինակային հսկողության ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/28» ծածկագրով կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին


ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի Կենսառեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից զբաղեցվող շենքային տարածքների սպասարկում` ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/06


Հոսթինգ ծառայություններ` ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/04


Թերթերի, լրագրերի, ամսագրերի մատակարարում ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/01


Մալուխային հեռուստահաղորդումների ծառայություններ ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/03


 Ավտոտրանսպորտային  միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրություն (ԱՊՊԱ ծառայություն) ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/01-1
ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/01-2/1


Ավտոտրանսպորտային  միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրություն (ԱՊՊԱ ծառայություն) ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/01-2
ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/01-1/1

<
>