Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն / Մրցույթ թիվ 13

10-05-2019

<<Սևան>> ԱՊ ՊՈԱԿ-ը անհատույց անժամկետ օգտագործման իրավունքով տրամադրված հողերից` Սևանա լճի կենտրոնական էկոլոգիական գոտու առաջին և երկրորդ ենթագոտիներից մրցութային կարգով, կառուցապատման իրավունքով կատարում է 3 (երեք) հողակտորի հողհատկացում 

հ/հ

Ծածկագիրը

Հողամասի նպատակային նշանակությունը

Հողամասի գործառնական նշանակությունը

Հողամասի չափը

Մեկնարկային գինը ՀՀ դրամ

Հողամասի գտնվելու վայրը

Հողամասի տրամադրման ժամկետը

1

ԼՈՏ 13-01

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հող

Հանգստի կազմակերպման համար նախատեսվող հող

 

1.0 հա

 

40 (քառասուն) դրամ

Ծովագյուղ համայնքի վարչական տարածքի ափամերձ հատված, 1905.0մ բացարձակ նիշից բարձր տարածք

25 տարի

2

ԼՈՏ 13-02

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հող

առագաստային ակումբ կազմակերպելու համար նախատեսվող հող

3.0 հա

 

40 (քառասուն) դրամ

Ծովագյուղ համայնքի վարչական տարածքի ափամերձ հատված, 1905.0մ բացարձակ նիշից բարձր տարածք

25 տարի

3

ԼՈՏ 13-03

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հող

Հանգստի կազմակերպման համար նախատեսվող հող

0,2644հա

30 (քառասուն) դրամ

Չկալովկա համայնքի վարչական տարածքի ոչ ափամերձ հատված, 1905.0մ բացարձակ նիշից բարձր տարածք

25 տարի


Մրցույթը կկայանա 2019թ-ի  <<մայիսի>>   << 30 >>  -ին ժամը << 15։00 >> -ին:
ք. Երևան, Կառավարական համար 3 մասնաշենք  5 հարկ, հեռ.+374 11 818506
Մրցույթում հաղթող կճանաչվի այն մասնակիցը, որի ներկայացրած ծրագիրը հավանության կարժանանա և կառաջարկի առավելագույն գումար: 
Հողամասերը սերվիտուտով ծանրաբեռնված չեն:

ԲՀՊՏ-ի ՄԻՋԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ  ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ   ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

<
>