ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ
APPENDICES

   
  ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1.

Վտանգման սպառնացող վիճակին մոտ գտնվող

  APPENDIX 1. Near Threatened
     
     
  ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2.

«Տվյալների անբավարարություն» (DD) կատեգորիային պատկանող բույսերի ցուցակ

  APPENDIX 2. List of species evaluated as "Data Deficient" (DD)
     
     
  ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3.

«Քիչ մտահոգող տեսակներ» (LC) կատեգորիային պատկանող բույսերի ցուցակ

  APPENDIX 3. List of plant species evaluated as “Least Concern” (LC)
     
     
  ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4.

Բույսերի տեսակների ցուցակ ըստ Հայաստանի ֆլորիստիկական շրջանների

  APPENDIX 4. Distribution of species according floristic regions of Armenia
     
     
  ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5.

Բույսերի տեսակների ցուցակ ըստ Հայաստանի մարզերի

  APPENDIX 5. Distribution of species according administrative regions of Armenia
     
     
  ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6. «Հայաստանի Կարմիր գրքի» առաջին հրատարակությունից հանած տեսակների ցուցակ
  APPENDIX 6. List of species excluded from the first edition Red Data Book of Armenian SSR
     
     
    Հայաստանի ֆլորիստիկական շրջանների քարտեզ
    Map of floristic regions of Armenia