ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
14.03.2014
Ս.թ. մարտի 24-ին տեղի կունենան թափոնների տեղադրման տեղամասի աշխատանքային նախագծի վերաբերյալ հասարակական լսումներ

<<Շրջակամիջավայրիվրաազդեցությանփորձաքննությանմասին>> ՀՀօրենքի10 հոդվածովսահմանվածկարգովս.թ. մարտի24-ինժամը13.00-ինտեղիկունենան<<ԷյԹիԷմԷսՍոլյուշնս>> ՍՊԸ-իկողմիցներկայացված՝ՌուսալԱրմենալ՚ՓԲԸ-իտարածքումթափոններիտեղադրմանտեղամասիաշխատանքայիննախագծիվերաբերյալմասնագիտականեզրակացության, հասարակականևազդակիրհամայնքիղեկավարիկարծիքներիհասարակականլսումներ:

Տեղեկություններիհամարդիմել«Բնապահպանականփորձաքննություն» ՊՈԱԿ, ք. ԵրևանԿոմիտաս29, հեռ. 22-02-18, 22-14-85, 22-15-68: