ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՍԹԱ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Խնդրում ենք վնասակար նյութերի մթնոլորտ սահմանային թույլատրելի արտանետումների(ՍԹԱ) նորմատիվների նախագծերն այսուհետ ուղարկել iac@env.am հասցեին:
«Մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվների մշակման ու հաստատման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի մարտի 30-ի N192 և 2008 թվականի օգոստոսի 21-ի N953-ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին», ՀՀ կառավարության  N1673-Ն որոշում, ընդունված է 27.12.2012թ.
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1673-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»  ՀՀ կառավարության N62-Ն որոշում, ընդունված է 23.01.2020թ.
Անշարժ աղբյուրներից  վնասկար նյութերի արտանետումների ցրման հաշվարկի համակարգչային ծրագրերը սահմանելու մասին/ Հրաման 64Լ  18.02.2020թ. 
 ՍԹԱ նորմատիվների նախագծերի արխիվ
2022 թվական
2021 թվական
2020 թվական