ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԵՂՄՄԱՆ ԵՎ ՀԱՐՄԱՐՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության ծրագրի կատարումն ապահովող միջոցառումների   2023 թվականի արդյունքների վերաբերյալ

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության ծրագրի կատարումն ապահովող միջոցառումների   2022 թվականի արդյունքների վերաբերյալ

ՀՀ կառավարության 2021թ․ մայիսի 13-ի «Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ազգային գործողությունների ծրագիրը և 2021-2025 թվականների միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» N 749-Լ որոշմամբ հաստատված հավելվածի գլուխ 9-ով նախատեսված միջոցառումների կատարման առաջընթացի հաշվետվություն


ԱՍԳ Գործընկերության ծրագիր

Հարմարվողականության միջոցառումներ 2021թվականի համար

«Ջրային ռեսուրսների ոլորտում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ

«Էներգետիկայի ոլորտում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ 
     Նախագծին վերաբերող նյութեր՝ 


1.    Ջրային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում իրավական, ինստիտուցիոնալ, խոցելիության գնահատման և հարմարվողականության պլանավորման բացերի ու խոչընդոտների բացահայտում և վերլուծություն՝ ԿՓ համատեքստում (հայերեն և անգլերեն),

2.    ԿՓ ներքո ջրային ռեսուրսների խոցելիության գնահատման համար օգտագործված տվյալների և սցենարների հարմոնիզացիա, և առաջարկություններ՝ ուղղված հեռահար զոնդավորման տվյալների կիրառությանը ջրային ռեսուրսների խոցելիության գնահատման նպատակով (անգլերեն /հայերեն թարգմանությունն ակնկալվում է ունենալ առաջիկայում ևս/),

3.    Հեռահար զոնդավորման վրա հիմնված էվապոտրանսպիրացիայի գնահատում և կանխատեսում (անգլերեն /հայերեն թարգմանությունն ակնկալվում է ունենալ առաջիկայում ևս/),

4.    Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզերում անավարտ, նախագծված և նախատեսվող ջրամբարների հիդրոլոգիական պայմանների վերլուծություն (հայերեն),

5.    Հայաստանի ոռոգման նորմերի արդիականացում/վերանայում՝ հիմնված ՊԳԿ «Ոռոգում և դրենաժ» թիվ 56 փաստաթղթի վրա (հայերեն և անգլերենՄեղղման միջոցառումներ