ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹՈՒՐ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ԱՐԹՈՒՐ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
պետ
Անտառային քաղաքականության վարչություն

հեռ. (374-11) 818 521
Էլ. հասցե՝  artur.petrosyan@env.am  


ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ