ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԻԳՐԱՆ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
ՏԻԳՐԱՆ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
Նախարարի տեղակալ

Համակարգում է․

ա․ hողերի և ընդերքի քաղաքականության վարչություն,
բ․ թափոնների և մթնոլորտ արտանետումների կառավարման վարչություն,
գ․ ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչություն,
դ․ կենսառեսուրսների կառավարման վարչություն,
ե․ «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն,
զ. «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն,
է. «Զվարթնոց ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերություն:

Հեռ. (+374 11) 818 523
Էլ. հասցե. t.gabrielyan@env.am